[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 41, 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, august 1997:

Økende eksportoverskudd av elkraft


Eksportoverskuddet av elektrisk kraft økte betydelig fra juli til august i år. I juli var Norges eks-portoverskudd (eksport minus import) 208 GWh, og var da positivt for første gang siden feb-ruar 1996. I august var overskuddet 642 GWh. Oppgangen i eksporten har sammenheng med økt fyllingsgrad i vannmagasinene og dermed høyere kraftproduksjon.
Eksportoverskuddet i august var også høyere enn gjennomsnittet for august måned i alle årene fra 1979 (da regist-reringen startet). Gjennomsnittlig eksportoverskudd for august i perioden 1979-1997 er 574 GWh. I tillegg til at eksportoverskuddet målt i kvantum har økt kraftig, har både gjennomsnittsprisen for eksporten og importen steget betydelig. Verdien av eksportoverskuddet har økt fra 17,4 millioner kroner i juli til 83,9 millioner kroner i august.

Økt produksjon
Total produksjon av elektrisk kraft i august var 7859 GWh, en økning på 31,3 prosent fra samme måned i fjor. Den store oppgangen har imidlertid sammenheng med at produksjonen var spesielt lav i fjor høst som følge av lav fyllingsgrad i vannmagasinene. I slutten av august (uke 36) i år var fyllingsgraden på 83,1 prosent, som er om lag 24 prosentenheter høyere enn på samme tidspunkt i fjor.

Relativt lavt forbruk
Bruttoforbruk innenlands var i august 7217 GWh. Dette er en økning på 4,3 prosent fra samme måned i fjor. Men med unntak av fjoråret, må vi tilbake til 1991 for å finne et år med lavere bruttoforbruk innenlands for august. En rekordvarm august førte i år til lavt strømforbruk til oppvarmingsformål. Det relativt lave forbruket kombinert med høyere produksjon har bidratt til å gi det store eksportoverskuddet.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt. Undergruppene til kraftintensiv industri er midlertidig ikke spesifisert på grunn av omlegging til nye næringskoder.

[Figur 4]

Figur 4: Produksjon av elektrisk kraft. Måned. GWh


[Figur 5]

Figur 5: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraft- intensiv industri. Måned. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, august 1997.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og Norges vassdrags- og energiverk, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Pål Marius Bergh, tlf. 21 09 44 20, e-post: pmb@ssb.no og Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 41, 1997