[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1997

Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kv. 1996:

74 000 årsverk i overtid


Av alle heltidsansatte arbeidet 27 prosent overtid i 2. kvartal 1996. Det tilsvarer om lag 74 000 årsverk, eller 6 prosent av alle årsverk utført av heltidsansatte. Men 13 000 av disse ble seinere avspasert.
Med overtid menes her arbeidstid utover avtalt arbeidstid for heltidsansatte, utført i løpet av en spesifisert uke. 56 prosent av overtiden ble kompensert med lønn, 19 prosent med avspasering, mens 25 prosent ble oppgitt å være uten kompensasjon.

Mest overtid blant menn
Overtidsarbeid er mer utbredt blant menn enn blant kvinner. 31 prosent av mennene oppgav å ha arbeidet overtid, mot 20 prosent av de heltids-ansatte kvinnene. Av dem som arbeidet overtid hadde mennene i gjennomsnitt arbeidet 8,8 timer og kvinnene 6,6 timer overtid i uka. For kvinner er det mer vanlig at overtiden avspaseres, mens menn i noe større grad arbeider overtid uten kompensasjon. Andelen med lønnet overtid er imidlertid nokså lik.

Bruken av overtid stiger med utdanningsnivået. Av de heltidsansatte med utdanning fra høgskole eller universitet arbeidet 35 prosent overtid, mot 20 prosent blant dem med lavest utdanning.

Finansfolk har mye overtid
Andelen ansatte med overtid var høyest innen finanstjenester og forretningsmessig tjenesteyting, olje- og gassutvinning. Klart lavere enn gjennomsnittet var overtidsbruken innen helse- og sosialtjenester, hotell- og restaurantvirksomhet samt undervisning.

For tre år siden ble det også gjennomført en undersøkelse om overtidsbruk i tilknytning til AKU (1. kv. 1994). De tallene som nå presenteres, ligger betydelig lavere. Men sannsynligvis kan dette i hovedsak tilskrives endringer i spørsmålsutforming og skifte av kvartal. De lavere tallene gjelder særlig den overtiden som ble oppgitt å være uten kompensasjon.

Om statistikken
Tallene fra AKU er beregnet på grunnlag av intervju med et utvalg av befolkningen (24 000 i kvartalet). For tall fra utvalgsundersøkelser som AKU, gjelder at en må ta hensyn til utvalgsvariansen ved tolkning av tallene. Mindre forskjeller kan ligge innenfor feilmarginen. Tallene om overtid er basert på foreløpige beregninger.

[Figur 2]

Figur 2: Overtidstimer etter kompensasjonsmåte. 2. kvartal 1996. Prosent


[Figur 3]

Figur 3: Andel heltidsansatte med overtid i alt og i utvalgte næringer. 2. kvartal 1996. Prosent


Ny statistikk

Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kv. 1996.
Arbeidskraftundersøkelsen har med en utvidet spørsmålssekvens fra og med 1996 og gjentas heretter årlig. Mer informasjon: Tor Petter Bø, tlf. 21 09 47 87, e-post: tpb@ssb.no eller Inger Håland, tlf. 21 09 47 80, e-post: iha@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 24, 1997