[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1997

Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kv. 1996:

En kvart million midlertidig ansatte


256 000 personer var ansatt på midlertidig basis i 2. kvartal 1996. Det tilsvarer 13 prosent av alle ansatte. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).
Av de 256 000 midlertidig ansatte var 33 prosent vikarer, mens 27 prosent klassifiserte seg som ekstrahjelp. 23 prosent oppgav at de var ansatt i et engasjement eller prosjekt. Resterende 17 prosent var lærlinger, praktikanter, deltakere på sysselsettings-tiltak og annet.

Omfanget av midlertidige ansettelser i Norge er omtrent på linje med nivået i Sverige og Danmark, men 3 prosentpoeng lavere enn i Finland. I EU-landene var gjennomsnittet i 1995 på 11,4 prosent.

Flest kvinner midlertidig ansatt
Flere kvinner enn menn er midlertidig ansatt, nærmere bestemt 15 prosent av de kvinnelige ansatte og 12 prosent av de mannlige. Det har sammenheng med at kvinner i større grad arbeider innenfor sektorer hvor tidsbegrensede kontrakter er mye utbredt.

Omfanget av midlertidige ansettelser er relativt sett høyest i næringene helse- og sosialtjenester, hotell- og res-taurantvirksomhet samt i primærnæringene (om lag 20 prosent). Også innenfor undervisningssektoren er andelen høyere enn gjennomsnittet. I undervisning, helse- og sosialtjenester dreier det seg mest om vikarer, mens det er størst innslag av ekstrahjelp i hotell- og restaurantvirksomheten samt i primærnæringene.

Ønsker fast ansettelse
Seks av ti midlertidig ansatte ønsker å bli fast ansatt. Av disse har 60 prosent også forsøkt å få fast ansettelse. Øns-ket om fast jobb er relativt mer utbredt blant kvinner enn blant menn.

Deltidsjobber ofte tidsbegrensede
43 prosent av de midlertidig ansatte arbeidet deltid. En fjerdedel av disse var under utdanning. I forhold til ansatte i alt hadde 22 prosent av alle deltidsansatte en tidsbegrenset ansettelse, mot 10 prosent av alle heltidsansatte. Midlertidige ansettelser er naturlig nok vanligst blant yngre, ikke bare fordi de er nykommere på arbeidsmarkedet, men også fordi ungdom under utdanning i stor grad påtar seg deltidsarbeid ved siden av studiene. 36 prosent av de ansatte i alderen 16-24 år var midlertidig ansatt. I aldersgruppa 25-29 år var andelen 20 prosent. Blant de øvrige var bare 8 prosent av ansettelsene midlertidige.

Om statistikken
Om ansettelsen skal regnes som fast eller midlertidig, avhenger om det i utgangspunktet er klargjort at ansettelsesforholdet er klart tidsbegrenset, for eksempel med en fastsatt sluttdato eller konkret avgrensning av prosjektet. Noen har imidlertid permisjon fra en annen fast stilling mens de er i et midlertidig ansettelsesforhold. I 2. kvartal 1996 dreide det seg om 9 000 (4 prosent) av alle midlertidig ansatte.

For sysselsatte med mer enn ett arbeidsforhold (166 000) er det bare hovedarbeidsforholdet som blir klassifisert ut fra ansettelsesform. Personer med en fast stilling i hovedjobben, men midlertidig ansettelse i bijobben, er dermed ikke inkludert.

Ny statistikk

Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kv. 1996.
Arbeidskraftundersøkelsen har med en utvidet spørsmålssekvens fra og med 1996 og gjentas heretter årlig. Mer informasjon: Tor Petter Bø, tlf. 21 09 47 87, e-post: tpb@ssb.no eller Inger Håland, tlf. 21 09 47 80, e-post: iha@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 24, 1997