[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1997

Godstransport med lastebil over grensen, 1996:

Flere biler, men mindre gods over grensen


Det ble i alt transportert 7,5 millioner tonn gods til og fra Norge med lastebiler i 1996. Det er en nedgang på 0,4 prosent fra året før. Antall biler som passerte grensen var vel 488 000, en økning på 4,6 prosent fra 1995. Godsmengden som hver lastebil fraktet var i gjennomsnitt 15,4 tonn.

Det ble fraktet 4,3 millioner tonn gods inn til Norge med lastebil i fjor, en svak økning fra året før på 0,5 prosent. Ut av landet ble det transportert i underkant av 3,3 millioner tonn, en reduksjon fra 1995 på 1,6 prosent. Hele 270 000 lastebiler med last kom inn til Norge. Tallet for utpasserte biler var drøyt 218 000. Dette gav en økning på henholdsvis 7,2 og 1,5 prosent sammenlignet med året før.

Svenskenes andel stabil
Av de utpasserte lastebilene hadde de norske tilnærmet samme andel av godsmengden som i 1995, 53 prosent. De svenskregistrerte stod for 31 prosent av godsmengden, mot 32 prosent i 1995. Av innpasseringene hadde de norskregistrerte 40 prosent andel av godsmengden, mens de svenskregist-rerte hadde en andel på 42 prosent. Dette utgjorde en nedgang på 2 prosentpoeng for de norskregistrerte bilene, mens det for de svenskregistrerte er en økning på 1 prosentpoeng. Danskenes og finnenes andel av totalt fraktet mengde til og fra Norge utgjorde henholdsvis 6,5 og 5,9 prosent.

Svinesund dominerer
Over Svinesund tollsted ble det fraktet nesten 3,5 millioner tonn gods i 1996. Dette utgjorde 46 prosent av den totale mengden. Antall lastebiler med last som passerte her var nesten 224 000. Svinesund, Hån/Ørje og Eda er fortsatt de tollsteder som har størst lastebiltrafikk. Som i 1995 gikk 83 prosent av godset ut av landet og 68 prosent inn i landet, 2 prosentpoeng nedgang, over disse tre tollstedene.

Statistikken bygger på månedlige oppgaver fra Tollvesenet, og omfatter bare turer med last.

[Figur 7]

Figur 7: Godstransport med lastebil over grensen. Innpassert og utpassert transport-
mengde. Millioner tonn


Ny statistikk

Godstransport med lastebil over grensen, 1996.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Samferdselsstatistikk. Mer informasjon: Benthe Norunn Johnsrud, tlf. 62 88 54 38, e-post: bjo@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no. Vedleggstabeller side: 48-51.

Ukens statistikk nr. 11, 1997