[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1997

Konsumprisindeksen per 15. februar 1997:

Prisoppgang på klær, sko og møbler


Konsumprisene steg med 0,3 prosent fra januar til februar. Økte priser på klær, sko og møbler etter januarsalget, samt høyere bilpriser og barnehagesatser, var noen faktorer bak utviklingen. Fra februar 1996 til februar 1997, tolvmånedersveksten, steg prisene med 3,3 prosent mot 3,0 i januar. Totalindeksen for februar var på 268,6. Den norske harmoniserte konsumprisindeksen steg med 3,4 prosent fra februar 1996 til februar 1997.
Prisene på klær og sko steg om lag 1,4 prosent fra januar til februar i år, og var det største enkeltbidraget til utviklingen i denne perioden. Det er først og fremst nye sesongklær som er hovedårsaken til prisoppgangen. Prisene på andre klær viste kun svak stigning. Til sammmenligning ble januarsalget i fjor forlenget inn i februar. Prisene på klær var den gang samlet sett uendret. Møbelprisene økte med 2 prosent etter salget i januar 1997.

Bilprisene gikk opp med knappe 1prosent fra januar til februar. Avgiftsøkningen i januar gir dermed fremdeles kun små utslag i bilprisene. En årsak til dette kan være appresieringen av den norske kronen. Omleggingen av bilavgiftene i januar 1996 medfører at bilprisene fremdeles er lavere enn for to år siden.

Barnehageprisene økte i gjennomsnitt med 3 prosent. Prisen på kommunale barnehageplasser steg noe mer enn private barnehageplasser.

Egenbetaling for hjemmebasert omsorg steg med 2,5 prosent fra oktober 1996 til februar 1997. Økningen i egenbetalingen var spesielt merkbar i landkommunene. Blant bykommunene økte egenbetalingen i gjennomsnitt med 1,5 prosent, mens gjennomsnittlig økning i landkommunene var på om lag 6 prosent. Prisøkningen på hjemmebaserte tjenester var størst for husholdninger med en inntekt høyere enn to ganger folketrygdens grunnbeløp. Minstepensjonistene opplevde i hovedsak ingen prisøkning.

Harmonisert konsumprisindeks
Den norske harmoniserte konsumprisindeksen steg med 0,3 prosent fra januar til februar 1997. Det var i hovedsak økte priser på klær, sko og møbler etter januarsalget, samt høyere bilpriser som lå bak prisveksten.

Om statistikken
Konsumprisindeksens prismateriale er faktiske utsalgspriser per den 15. i måneden. For perioden august 1996-juli 1997 bygger vektgrunnlaget på forbruksundersøkelsene for 1993, 1994 og 1995.

Grunnlaget for beregning av konsumprisindeksen er et utvalg på om lag 800 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser - representantvarer. Oppgaver til beregning av indeksen innhentes fra et utvalg på om lag 2 000 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 50 000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt på om lag 95 hver måned.

Ny statistikk

Konsumprisindeksen, per 15. februar 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Berit Koht, tlf. 21 09 44 58, e-post: bkt@ssb.no, Lasse Sandberg, tlf. 21 09 47 16, e-post: san@ssb.no, Geir Ormseth, tlf. 21 09 47 22, e-post: geo@ssb.no, Randi Johannessen, tlf. 21 09 47 30, e-post: raj@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 11, 1997