Barn og unge i befolkningen
Stadig færre barn og unge i Norge

  • 1. januar 2020 bodde det 1 118 608 personer under 18 år i Norge, noe som er 20,8 prosent av hele Norges befolkning, eller 0,3 prosentpoeng mindre enn 1. januar 2019
  • Aldersgrupper som andel av befolkningen 1.1.2020. Prosent

  • Tallet på barn og unge under 18 år i Norge steg hvert år fra 1991 til 2016. De tre siste årene har tallet sunket, og nedgangen er på totalt 12 400 siden toppen i 2017, da tallet var 1 131 051.
  • Fire fylker hadde en økning i 0-17-åringer i løpet av året: Østfold, Akershus, Oslo og Rogaland.
  • 1. januar 2020 fikk Norge en ny fylkesstruktur. Av de 11 nye fylkene er det Rogaland som har størst andel innbyggere under 18 (23,3 prosent), mens Innlandet har minst (18,7 prosent), som en ser av figur 1.
  • Det fødes stadig færre barn i Norge. I 2018 var tallet på fødte 55 100, mens det var 54 500 i 2019, det laveste siden 1987. I 2019 var samlet fruktbarhetstall (SFT, se ordforklaring nederst på siden) for kvinner 1,53. Til sammenligning var det 1,98 et tiår tidligere, i 2009. I fylkene var det lavest i Oslo (1,42) og høyest i Sogn og Fjordane (1,70).
Færre innvandrere, flere med innvandrerforeldre

  • Per 1. januar 2020 var det 75 500 innvandrere blant Norges barn og unge, mens 139 300 var norskfødte med innvandrerforeldre. Disse utgjorde 19,2 prosent av den norske befolkningen under 18 år, opp fra henholdsvis 18,1 og 18,6 prosent i 2018 og 2019. Av disse er barn og unge med polsk landbakgrunn den største gruppen, dernest somalisk og syrisk.
  • Andelen barn og unge med utenlandsk landbakgrunn 1.1.2020. Prosent

Barn og unge er her definert som personer under 18 år, det vil si under myndighetsalder. Dette er i tråd med norsk lov og FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Fødsler klassifiseres geografisk ut fra mors bosted når fødselen finner sted.

Samlet fruktbarhetstall (SFT) er uttrykk for det gjennomsnittlige antall levendefødte barn som vil bli født av en kvinne som gjennomlever hele den fødedyktige perioden. SFT beregnes som summen av alle ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater (årlig antall levendefødte barn per 1 000 kvinner) 15-49 år. SFT er et hypotetisk mål som ikke viser hvor mange barn kvinnene faktisk har fått, men hvor mange de vil komme til å få hvis det aldersspesifikke fruktbarhetsmønsteret fortsetter i hele deres fødedyktige periode.

Innvandrere er personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Innvandrere har altså på et tidspunkt innvandret til Norge.

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, og som i tillegg har fire utenlandsfødte besteforeldre.


   
Barn og unge. Befolkning
TabellerPublikasjoner og artikler