Rapporter 2007/48

Skattemotivert tilpasning til SkatteFUNN-ordningen

Denne rapporten omhandler SkatteFUNN-ordningen for skattefradrag for FoU-utgifter i privat næringsvirksomhet og mulighetene her for skattemotiverte disposisjoner for å øke foretakets FoU-tilskudd gjennom SkatteFUNN. Dette er et delprosjekt under Statistisk sentralbyrås evaluering av SkatteFUNN. Rapporten påviser og dokumenterer åpenbare svakheter knyttet til kontrollen av økonomien i ordningen, og presenterer deskriptiv statistikk og resultater fra en økonometrisk beregning for å kaste lys over omfanget av skattemotiverte tilpasninger. Skattetilpasning foregår helst i det skjulte og er vanskelig å oppdage. Dessuten er det heftet en del usikkerhet til de tilgjengelige datakilder, slik at tallene må tolkes med forsiktighet. Likevel viser den deskriptive undersøkelsen tegn på at FoU i små foretak med SkatteFUNN ofte kan virke urimelig kostbar og ha et stort timeforbruk. Rapporten finner derimot ikke støtte for at ordningen mer er å regne som en generell tilskuddsordning helt uten sammenheng med FoU-aktiviteter. Rapporten foreslår på denne bakgrunnen at kontrollrutinene for ordningen endres noe, med mer vekt på vurdering av den økonomiske realismen i selve prosjektsøknadene i forkant.

Prosjektstøtte : Norges Forskningsråd.

Om publikasjonen

Tittel

Skattemotivert tilpasning til SkatteFUNN-ordningen

Ansvarlig

Erik Fjærli

Serie og -nummer

Rapporter 2007/48

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Skatt for næringsvirksomhet, Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7290-5

ISBN (trykt)

9788253772899

ISSN

0806-2056

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt