Rapporter 2007/17

Årsrapport 2006

SkatteFUNN-evalueringen

SkatteFUNN er en del av det norske skattesystemet og har som formål å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsarbeid. Ordningen ble innført i 2002. SSB skal på oppdrag for Norges forskningsråd evaluere SkatteFUNNordningen. Som en del av evalueringsoppdraget skal det hvert år lages en årsrapport som beskriver hva som er gjort i evalueringsprosjektet som startet i april 2004. Denne rapporten beskriver aktiviteten i prosjektet i 2006 og gir noen resultater fra evalueringsarbeidet.

I 2006 kom det vel 2600 søknader om støtte til SkatteFUNN-ordningen hvorav 1800 fikk godkjent søknaden. De siste tre årene har det vært nedgang i antall søknader og godkjente prosjekter. Godkjenningsprosenten har variert noe, særlig de første årene, men kan se ut til å stabilisere seg rundt 70 prosent. De budsjetterte FoU-utgiftene knyttet til de godkjente prosjektene har tidligere vært ganske stabile i overkant av 9 milliarder kroner, men sank til 8,6 milliarder kroner i 2006. Det samlede skattefradraget i ordningen var om lag 1,1 milliarder kroner i 2005 og vel 0,8 milliarder kroner av dette ble utbetalt i støtte fordi foretakene ikke var i skatteposisjon.

En analyse av resultatet av SkatteFUNN viser at effektene på produktiviteten i foretakene er om lag de samme for SkatteFUNN-prosjekter som for FoU-prosjekter i sin alminnelighet. Selv om foretakene mottar subsidier gjennom SkatteFUNN, og således kunne tenkes å ha lavere krav til avkastning av slike prosjekter sammenliknet med andre FoUprosjekter, synes dette ikke å være tilfellet i synlig grad. Avkastningen av selve SkatteFUNN-subsidien er moderat, positiv. Resultatene må imidlertid tolkes med varsomhet da ordningen har virket i få år og det tar ofte lang tid før effekter av satsing på FoU gir seg særlig utslag i foretakenes resultater økonomisk sett.

En sammenlikning av SkatteFUNN med tilsvarende ordninger internasjonalt, viser at skattebaserte ordninger for å stimulere næringslivets FoU-innsats har blitt mer vanlige i OECD-land de senere årene. Norges introduksjon av SkatteFUNN i 2002 er i så måte tidstypisk. Ordningene varierer imidlertid ganske mye mellom land. En av grunnene til det kan være at landenes skattesystemer er ganske ulike, slik at bruk av skattebaserte ordninger tilpasses ulike skattesystem i landene. SkatteFUNN-ordningen må isolert sett kunne sies å være ganske sjenerøs i et internasjonalt perspektiv i den forstand at den omfatter relativt mange foretak og har samlet sett en ganske høy relativ skattekostnad sammenliknet med i andre land. I andre land finnes det imidlertid gjerne flere skattebaserte ordninger hvorav noen er generelle mens andre er mer spesielt innrettet på spesielle foretak enten etter størrelse eller næring.

Prosjektstøtte : Norsk forskningsråd.

Om publikasjonen

Tittel

SkatteFUNN-evalueringen. Årsrapport 2006

Ansvarlig

Ådne Cappelen

Serie og -nummer

Rapporter 2007/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Skatt for næringsvirksomhet, Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

9788253771878

ISSN

0806-2056

Antall sider

42

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt