Rapporter 2006/17

Årsrapport 2005

SkatteFUNN-evalueringen

SkatteFUNN er en del av det norske skattesystemet og har som formål å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsarbeid. Ordningen ble innført i 2002. SSB skal på oppdrag for Norges forskningsråd evaluere SkatteFUNNordningen. Som en del av evalueringsoppdraget skal det hvert år lages en årsrapport som beskriver hva som er gjort i evalueringsprosjektet som startet i april 2004. Denne rapporten beskriver aktiviteten i prosjektet i 2005 og gir noen resultater fra evalueringsarbeidet.

I 2005 kom det vel 3100 søknader om støtte til SkatteFUNN-ordningen hvorav knapt 2000 fikk godkjent søknaden. De siste tre årene har det vært nedgang i antall søknader og godkjente prosjekter. Godkjenningsprosenten har variert noe, særlig de første årene, men kan se ut til å stabilisere seg rundt 75 prosent. De budsjetterte FoU-utgiftene knyttet til de godkjente prosjektene har vært ganske stabile i overkant av 9 mrd. kroner. Det samlede skattefradraget i ordningen var om lag 1,3 mrd. kroner både i 2003 og 2004 og vel 0,9 mrd. kroner av dette ble utbetalt i støtte fordi foretakene ikke var i skatteposisjon. En brukerundersøkelse viser at SkatteFUNN-ordningen er godt kjent i næringslivet. Foretakene er godt fornøyd med ordningen og rapporter om positive effekter for sin virksomheten, men har også forslag til endringer i ordningen. En undersøkelse av FoU-aktiviteten viser at SkatteFUNN-foretak har en langt sterkere vekst i sine FoU-investeringer enn andre foretak.

Prosjektstøtte : Norsk forskningsråd.

Om publikasjonen

Tittel

SkatteFUNN-evalueringen. Årsrapport 2005

Ansvarlig

Ådne Cappelen

Serie og -nummer

Rapporter 2006/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Skatt for næringsvirksomhet, Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

82-537-6990-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

46

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt