Rapporter 2006/34

Noen internasjonale erfaringer

Skattebaserte ordninger for å stimulere FoU i næringslivet

Denne rapporten er en del av SSBs evaluering av SkatteFUNN-ordningen og ser nærmere på skattebaserte ordninger for å stimulere forskning- og utviklingsarbeid i næringslivet i noen andre OECD-land. Hensikten med rapporten er dels å dokumentere hvordan andre land har designet sine ordninger og eventuelt endret disse over tid, og dels å studere hvordan ordningene har blitt evaluert.

Skatteinsentiver for å stimulere næringslivets FoU-innsats er nå blitt vanlig i OECD-området. Ikke alle land har slike ordninger, men et økende antall og etter hvert et flertall av landene bruker nå skatteinsentiver. Disse insentivene varierer til dels betydelig mellom landene. Det finnes svært få tilfeller hvor et land har kopiert regelverket til et annet land når ordningen ble innført. De ulike landenes ordninger er dessuten innpasset i ulike nasjonale skattesystemer slik at effektene av ordningene blir ulike av denne grunn også. Sammenlikningene viser at den norske SkatteFUNNordningen brukes av relativt mange foretak sammenliknet med tilsvarende ordninger i andre land selv om skattekostnaden per foretak ikke er så høyt. Regnet per innbygger er imidlertid skatteutgiften ved SkatteFUNNordningen, og den canadiske ordningen som likner en del på den norske, relativt omfattende. Internasjonalt er det i liten grad foretatt grundige evalueringer av insentivene som vi mener det er mye å lære av mht. til evalueringen av den norske ordningen.

Prosjektstøtte : Norges forskningsråd.

Om publikasjonen

Tittel

Skattebaserte ordninger for å stimulere FoU i næringslivet. Noen internasjonale erfaringer

Ansvarlige

Ådne Cappelen, Geir Soland

Serie og -nummer

Rapporter 2006/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Skatt for næringsvirksomhet, Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

82-537-7071-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

41

Målform

Nynorsk

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt