Rapporter 2007/36

Resultater av SkatteFUNN - patentering og innovasjoner

SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen og sluttrapport fra evalueringen skal foreligge innen utgangen av 2007. I denne rapporten presenteres effekter av SkatteFUNN-ordningen på foretakenes innovasjonsaktiviteter. Vi studerer endringer i foretakenes innovasjonsvirksomhet i perioden 1999-2001, dvs. før SkatteFUNN ble innført, til perioden 2002-2004 som er årene rett etter innføring av ordningen. Vi finner at litt over halvparten av SkatteFUNNprosjektene oppnådde en eller annen form for innovasjon. Det er få prosjekter hvor man oppnår patenter og vi finner ikke at SkatteFUNN signifikant påvirker foretakenes sannsynlighet for patentering. Den mest vanlige formen for innovasjonsresultat i SkatteFUNN skjer i form av et nytt produkt for foretaket, men ikke for markedet. Også introduksjon av nye produksjonsprosesser er vanlig. For disse innovasjonsformene er effekten av ordningen signifikant positiv. Samarbeid med andre foretak eller universitets- og høgskolesektoren ser ut til å øke sannsynligheten for innovasjon. En høy andel med høy utdanning blant foretakets ansatte øker sannsynligheten for innovasjonssuksess. Vi har ikke funnet signifikante effekter av regionale forhold når det gjelder sannsynligheten for å lykkes med innovasjonsaktiviteter, men det er klare regionale forskjeller mht. sannsynligheten for å være et SkatteFUNN-foretak.

Prosjektstøtte : Norges forskningsråd.

Om publikasjonen

Tittel

Resultater av SkatteFUNN - patentering og innovasjoner

Ansvarlige

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud, Marina Rybalka

Serie og -nummer

Rapporter 2007/36

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Skatt for næringsvirksomhet, Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7256-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

32

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt