Redusert kulldrift gav færre årsverk på Svalbard i 2016

Publisert:

Antall utførte årsverk på Svalbard falt med 3,8 prosent i 2016. Det var særlig den reduserte aktiviteten i kulldriften som bidro til nedgangen.

Det totale antallet utførte årsverk falt fra om lag 1650 til 1590 i 2016, viser statistikken Næringer på Svalbard. Denne nedgangen skyldtes hovedsakelig mindre aktivitet hos Store Norske, der i overkant av 40 prosent av årsverkene ble borte i løpet av året.

Som følge av fallende kullpriser ble det besluttet å innføre driftshvile i gruven Svea Nord fra april 2016. Dette førte til en betydelig nedbemanning i selskapet. Noen ansatte ble overført til Gruve 7 som frem til en ny avklaring blir den eneste gruven i drift.

Ustabile kullpriser får ringvirkninger

Året 2016 ble preget av svingende kullpriser. I første del av året var det overskuddstilbud av kull i det europeiske markedet, som førte til lave spotpriser. Endringer i markedssituasjonen etter våren førte til vekst i kullprisene. Den internasjonale kullprisindeksen varierte i 2016 mellom 42 og 97 amerikanske dollar.

Aktivitetsnedgangen i kulldriften ser ut til å ha hatt ringvirkninger for andre næringer som leverer varer og tjenester til denne næringen, slik som bygge- og anleggsvirksomhet som hadde en nedgang i utførte årsverk på 12 prosent. Samtidig har andre næringer som kultur, underholdning og fritid samt forretningsmessig tjenesteyting, hatt en betydelig vekst som motvirker den totale nedgangen i utførte årsverk.

Figur 1. Antall årsverk etter næringshovedområde

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
B Bergverksdrift og utvinning 440.3 395.6 366.7 383.5 410.3 345.2 351.4 262.4 152.8
C-E Industri, kraftfors., vann, avløp og renovasjon 32.4 31.9 26.4 29.2 28.2 27.5 38.6 55.4 53.6
F Bygge- og anleggsvirksomhet 183.6 168.4 162.8 170.8 203.3 212.7 215.3 196.2 172.3
G Varehandel, bilverksteder 105.9 115.7 106.9 105.7 114.8 118.7 103.1 131.3 154.4
H Transport og lagring 109.7 98.9 102.8 103.7 110.6 112.7 98.6 86.1 91.8
I Overnattings- og serveringsvirks. 137.3 134.5 146 189.7 212 216.8 245.4 260.4 232.8
J Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forsikring 44.4 39.7 44.4 50.1 50.3 51.6 55.7 55.2 53.9
L Omsetning og drift av fast eiendom 1.3 2.7 0.7 2.6 3.5 6.5 5.7 6.3 11.4
M Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting 25.9 28.3 33.4 34 40.8 44.3 41.3 40.9 40
N Forretningsmessig tjenesteyting 134.9 108.9 109.9 137.1 103.5 100 96.3 105.2 131.7
O Off.adm., forsvar, sosialforsikring 71.4 71.1 80.3 82.8 78.8 79.1 72.4 80.9 83.5
P Undervisning 143.3 124.5 117.4 138 150.1 152.9 162.6 198.6 192.3
Q Helse- og sosialtjenester 68.8 76.7 64.2 63 69.6 70.3 62.9 66.3 59.1
R Kultur, underholdning og fritid 29.7 40 35.1 39.2 47.8 44.7 70.4 95.6 146.1
S Annen tjenesteyting 18.4 17.8 14.5 9.4 9.5 10.3 11.2 12 13.5

Andre næringer tar over

Næringssammensettingen på Svalbard er betydelig endret i perioden 2008-2016. Mens bergverksdrift og utvinning nådde sitt laveste årsverksnivå siden 2008, har overnattings- og serveringsvirksomhet passert antall årsverk i gruvevirksomheten med god margin. En annen næring som viser økt aktivitet i perioden, er kultur, underholdning og fritid. Næringen omfatter aktører som er kommet til i og med den økende etterspørselen etter opplevelsesaktiviteter.

Nye virksomheter har etablert seg i næringene omsetning og drift av fast eiendom samt forretningsmessig tjenesteyting. Disse næringene viste en omsetningsvekst og økning i antall årsverk fra 2015 til 2016.

Figur 2. Omsetning etter næringshovedområde i millioner kroner

2015 2016
S Annen tjenesteyting 8 8
R Kultur, underholdning og fritid 110 126
Q Helse- og sosialtjenester 13 13
P Undervisning 68 63
O Off.adm., forsvar, sosialforsikring 7 8
N Forretningsmessig tjenesteyting 196 225
M Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting 33 32
L Omsetning og drift av fast eiendom 94 114
J Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forsikring 444 420
I Overnattings- og serveringsvirks. 334 351
H Transport og lagring 202 361
G Varehandel, bilverksteder 447 420
F Bygge- og anleggsvirksomhet 514 533
C-E Industri, kraftfors., vann, avløp og renovasjon 134 154
B Bergverksdrift og utvinning 581 671

Kontakt