Forskning og utvikling (FoU)

Offentlige FoU-subsidier stimulerer eksport av høyteknologi

Publisert:

Offentlig støtte til forskning og utvikling (FoU) stimulerer eksporten i bedrifter som produserer høyteknologi. Dette gir en samfunnsøkonomisk gevinst.

Det viser en artikkel av Brita Bye, Taran Fæhn og Tom-Reiel Heggedal publisert i tidsskriftet Økonomiske analyser. Ved hjelp av en egen modell viser forfatterne ulike måter næringslivets FoU-virksomhet bidrar til å stimulere norsk økonomi på.

Økt teknologieksport stimulerer FoU

Ett av funnene i analysen er at politikk som lykkes i å stimulere eksporten i bedrifter som produserer FoU-basert høyteknologi, kan være fornuftig. Dette er fordi det gir økt FoU i næringslivet, og dette har samfunnsøkonomiske fordeler. Kunnskap fra FoU vil komme mange andre virksomheter til gode. Dessuten vil økt eksport, kombinert med økt FoU, øke kunnskapsflyten fra utlandet. Handel er en viktig kanal for slik kunnskapsflyt, og FoU-virksomhet her hjemme er en viktig forutsetning for at det norske samfunnet skal være i stand til å nytte denne kunnskapen. Teller en med fordelen av kunnskapsflyten fra utlandet, blir gevinsten ved politikken omtrent dobbelt så stor. Studien viser at FoU-subsidier stimulerer eksporten så å si like sterkt som når støtten rettes direkte mot teknologieksporten og gir omtrent like sterke gevinster for samfunnet.

Erstatter tradisjonell industrieksport

Eksport av høyteknologi vil erstatte tradisjonell industrieksport. Dette kan anses som positivt fordi deler av den tradisjonelle industrieksporten har gunstige politiske rammebetingelser som fører til dårligere ressursutnytting for økonomien som helhet. Dersom vi klarer å vri innsatsen mer i retning av nyskapende eksportnæringer innenfor høyteknologi, blir norsk valutainntjening mindre avhengig av å opprettholde slike politiske rammebetingelser for tradisjonell industri.

Erstatning for eksportstimulerende tiltak

Få eksportrettede virkemidler er i dag tillatt under den internasjonale konkurranselovgivningen, og rommet for nye eksportstimulerende tiltak er begrenset. I lys av dette konkluderer analysen at lovlige FoU-subsidieordninger som Skattefunn kan være gode virkemidler for å stimulere til eksport av høyteknologi.

Offentlig subsidier øker forskning i næringslivet

Skattefunn er en form for direkte subsidiering av FoU-virksomhet gjennom skattefradragsordninger for næringslivet. Analysen viser at en subsidiering hvert år som er om lag en og en halv ganger større enn dagens Skattefunnordning, vil bidra til en gradvis økning i den private FoU-virksomheten. Myndighetenes mål om minst to prosent av BNP til FoU i næringslivet vil nås på lengre sikt.

Les hele artikkelen ” Forskning og utvikling i næringslivet - politiske intensjoner og valg av virkemidle r” i Økonomiske analyser .

Kontakt