Notater 2009/52

Rapport fra en arbeidsgruppe i 2009

Offentlig forvaltning i BoF

Informasjon om variable, som antall sysselsatte, for offentlig sektor basert på Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) har vist seg å ikke stemme overens med nasjonalregnskapets tall for sammenlignbare variable for offentlig forvaltning. En viktig årsak til avviket er at nasjonalregnskapets tall for offentlig forvaltning bygger på regnskapsstatistikk for offentlig forvaltning (offentlige finanser).Når det gjelder statlig forvaltning bygger regnskapsstatistikken på Statsregnskap, samt innhentet særregnskap for enkelte enheter som er definert inn under statlig forvaltning. Når det gjelder kommuneforvaltningen bygger regnskapsstatistikken på kommuneregnskap hentet inn gjennom KOSTRA-rapporteringen, samt rapportering av regnskap for enheter som er skilt ut fra  kommuneregnskapene men som er definert som en del av kommuneforvaltningen. På bakgrunn av de observerte avvikene ble denne arbeidsgruppe for offentlig forvaltning i BoF satt ned i november 2008. Arbeidsgruppens mandat har vært:

Klargjøre reglene for koding av enheter som skal inngå i sektoren offentlig forvaltning i BoF.

Foreta en gjennomgang og kvalitetssikring av enhetene som ligger i BoF i dag avgrenset tilenheter innen offentlig forvaltning i regnskapsstatistikk for offentlig forvaltning (som utarbeides av Seksjon for offentlige finanser)

Foreta en vurdering av dagens ansvarsdeling og rutiner for oppdatering og kvalitetssikring av sektorkoden i BoF, avgrenset til offentlig forvaltning.

Formålet med arbeidsgruppen var i første rekke å få ryddet opp i enhetene som ligger i BoF per i dag(vårhalvåret 2009), for å oppnå konsistens mellom enheter definert som offentlig forvaltning i regnskap for offentlig forvaltning og enheter definert som offentlig forvaltning i BoF. I føringene til arbeidsgruppen er det videre spesifisert: ”Gruppen kan/må imidlertid peke på prinsipielle uklarheterog/eller praksis underveis.

Om publikasjonen

Tittel

Offentlig forvaltning i BoF. Rapport fra en arbeidsgruppe i 2009

Ansvarlige

Inge Aukrust, Karolina Wojdak Dam, Trude Nygård Evensen, Roger Johan Fosse, Pål Martin Vinhøg

Serie og -nummer

Notater 2009/52

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for plan og økonomi

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

58

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt