Økonomiske analyser, 2/2003

Norges langsiktige behov for konkurranseutsatt næringsliv : Prinsipper og anslag

Publisert:

Med fortsatt økonomisk vekst vil etterspørselen øke etter produkter som kan handles internasjonalt. Oljeog gassinntektene finansierer bare en liten del av fremtidig import, selv om staten sparer i henhold til handlingsregelen. Langsiktig balanse i utenrikshandelen krever derfor produksjonsvekst i konkurranseutsatte næringer. Produktivitetsvekst gir likevel rom for at sysselsettingen i disse næringene kan reduseres noe i tiårene fremover. Spesielt har norsk økonomi råd til en nedbemanning av industrien på om lag ½ prosent per år. En slik balansert utvikling krever en markert lavere reallønnsvekst enn den som har funnet sted de siste årene.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt