Økonomiske analyser, 6/2009

Norge i en globalisert verden - betydning av utenlandsk eierskap i norsk næringsliv

Publisert:

Utenlandsk eierskap har stor betydning både for norsk sysselsetting og innenlands verdiskaping. Utenlandske multinasjonale konsern tiltrekkes av kapitalintensive næringer. Olje- og gassutvinning er en næring som peker seg spesielt ut som interessant for utenlandske investorer. Svenskene har flest av de utenlandskontrollerte foretakene og rår geografisk i øst og nord, mens USA er største eierland i vest. I Oslo/Akershus og i Agder/Rogaland står de utenlandskontrollerte foretakene for over en tredjedel av verdiskapingen.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt