Innvandrerbefolkningen og næringslivet, personlig eide foretak

Mange innvandrere etablerer eget foretak

Publisert:

Mange fra innvandrerbefolkningen ( 1 ) er innehavere i nye enkeltpersonforetak. De etablerer seg først og fremst innenfor hotell- og restaurantvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og varehandel. Dette viser ny offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Innvandrerbefolkningen etablerer mange enkeltpersonforetak

I 2003 ble det etablert rundt regnet 39 000 nye foretak. Av disse er om lag 27 000 enkeltpersonforetak (ENK), nær 900 ansvarlige selskap (ANS) og knapt 1 500 selskap med delt ansvar (DA). Enkeltpersonforetak er den vanligste organisasjonsformen blant nyetablerere, og det er også den organisasjonsformen som har størst andel innvandrere. Den største gruppen som ikke er med her, er aksjeselskap (AS).

Innvandrerbefolkningen og personer med norsk bakgrunn som innehavere i enkeltpersonforetak, etter næring, bestand 1. januar 2004. Prosent

Selv om innvandrerbefolkningen utgjør kun 7,6 prosent av den totale befolkningen i Norge, så har mer enn hvert tiende enkeltpersonforetak som ble etablert i 2003, innehaver fra innvandrerbefolkningen. Innvandrerbefolkningen er også representert innenfor organisasjonsformene ansvarlig selskap og selskap med delt ansvar, der denne gruppen står for henholdsvis 6,1 og 8,5 prosent av alle nyetableringene.

Andelen av foretak med deltakere og innehavere fra innvandrerbefolkningen er større blant nyetableringene enn for hele bestanden. I bestanden utgjør innvandrerbefolkningen 8,5 prosent av innehaverne i enkeltpersonforetak , 5,3 prosent av deltakerne i ansvarlige selskap og 7,6 prosent av deltakerne i selskap med delt ansvar.

Hvor finner vi innvandrerbefolkningen?

Eierskap og roller i næringslivet

Statistisk sentralbyrå (SSB) arbeider med utvikling av ny statistikk på området eierskap og roller i næringslivet i samarbeid med flere departement bl.a. Næringsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Barne- og familiedepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Kildegrunnlaget for statistikksystemet er Enhetsregisteret i Brønnøysund-registrene med rolleinformasjon om fysiske personer, Bedrifts- og foretaksregisteret i SSB i tillegg til data fra personstatistikk-systemet til SSB. Statistikken vil omfatte tema som næringsliv og likestilling, og næringsliv og innvandrere med vekt på eierskap og roller knyttet til etablering av virksomhet, etablereren - hvem er det? samt beskrivelse av kompetanseprofiler og alder- og kjønnsprofiler knyttet til ansatte innenfor ulike deler av næringslivet. Publiseringen denne gangen retter seg mot kvinner og innvandrere i personlig eide selskap samt styrerepresentasjon i ASA. Definisjoner og avgrensing av statistikken: Se Om statistikken. Annen statistikk om foretak og foretaksdemografi fra Bedrifts- og foretaksregisteret er på denne adressa: http://www.ssb.no/emner/10/01/

De fleste enkeltpersonforetak finner vi innenfor næringsområdene eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting og varehandel. 25 prosent av alle enkeltpersonforetakene med norsk innehaver er å finne innenfor eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting. 22,5 prosent av enkeltpersonforetakene med innehavere med innvandringsbakgrunn er innenfor samme næringsområde. Mens 15,5 prosent av innehaverne med norsk bakgrunn er innenfor varehandel, utgjør dette næringsområdet 18,3 prosent av enkeltpersonforetakene der innehaverne har innvandringsbakgrunn. Innvandrerbefolkningen er dessuten sterkt representert innenfor hotell og restaurantvirksomhet. Vi finner ti prosent av alle enkeltpersonforetak som har innehaver med innvandrerbakgrunn innenfor denne næringen, mot to prosent av alle foretak som har innehaver med norsk bakgrunn.

Innvandrerbefolkningen og personer med norsk bakgrunn som innehavere i enkeltpersonforetak, etter næring, nyetableringer 2003. Prosent

Hvert tredje enkeltpersonforetak innenfor hotell- og restaurantvirksomhet har en innvandrer som innehaver. Innenfor kraft og vannforsyning, og finansiell tjenesteyting og forsikring er derimot innvandrerbefolkningen svakt representert. Under én prosent av enkeltpersonforetakene innenfor disse næringsområdene har innehaver fra innvandrerbefolkningen. Dette viser seg også blant nyetableringene. Her har fire av ti nyetablerte enkeltpersonforetak innenfor hotell- og restaurantvirksomhet en innehaver fra innvandrerbefolkningen. Under to prosent av nyetablerte enkeltpersonforetak i finansiell tjenesteyting og forsikring har innehaver fra innvandrerbefolkningen.

De fleste foretak med innehavere eller deltakere fra innvandrerbefolkningen er, i likhet med foretak drevet av nordmenn, relativt små. Godt over 90 prosent av alle foretak har færre enn fem ansatte, uansett bakgrunn til innehaver eller deltaker. Men en større andel av foretakene drevet av nordmenn enn foretak drevet av innvandrer befolkningen har ingen ansatte ( 2 ).


(1) Innvandrerbefolkningen består av personer med to utenlandsfødte foreldre: førstegenerasjonsinnvandrere som har innvandret til Norge, og personer som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet. I dag består innvandrerbefolkningen av 349 000 personer. Denne gruppa utgjør 7,6 prosent av befolkningen, og det er over en tredobling siden 1980.

(2) Ansatte er definert som personer sysselsatt i foretaket utenom innehaver eller deltakere.


Se også:

Næringsliv eierskap og roller
Temaside om innvandring og innvandrere

Kontakt