Rapporter 2016/12

Innovasjons- og verdiskapingseffekter av utvalgte næringspolitiske virkemidler

I denne rapporten studerer vi effektene av næringspolitiske virkemidler med offentlig finansiering der målsettingen er økt verdiskaping og innovasjon. Våre analyser omfatter Skattefunn (SKF), innovasjonsvirkemidlene til Innovasjon Norge (IN) og Norges forskningsråd (NFR), samt Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge.

IN er en offentlig etat som har som mål å bidra til vekst i foretak gjennom innovasjonsprogrammer, regional støtte og annen næringsutviklingspolitikk. I vår analyse ser vi bare på INs innovasjonsprogrammer. NFR finansierer forskning både ved universiteter, høyskoler og institutter og i næringslivet. Vår undersøkelse omfatter de virkemidlene som er innrettet mot næringslivet eller samarbeidsprosjekter mellom næringslivet og forskningsinstitusjoner. SKF er en generell skattefradragsordning som er hjemlet i skatteloven.

Vi sammenligner lønnsomhet og vekst i verdiskaping, salgsinntekter, sysselsetting og produktivitet i foretak som fikk støtte fra IN, NFR eller SKF i løpet av årene 2001-2013 med en sammenligningsgruppe av foretak som ikke mottok støtte. Videre beregner vi avkastningen av FoU for prosjekter med offentlig støtte og sammenligner med avkastningen av FoU generelt. Vi studerer også betydningen av offentlig støtte på tilbøyeligheten til å patentere og effekten av eksportgarantier og eksportkreditt på eksport.

For alle virkemidlene finner vi positive effekter på en eller flere indikatorer for vekst i verdiskaping, salgsinntekter eller antall ansatte og effektene øker med støtteintensiteten. Man kan imidlertid ikke konkludere at våre funn nødvendigvis representerer kausale effekter. Vi har benyttet oss av økonometriske metoder for å kontrollere for kilder til skjevhet i effektestimatene, men vi kan ikke kontrollere for alle uobserverbare forhold som samtidig påvirker sannsynligheten for å søke støtte og utfallet av indikatorvariablene. De mest signifikante effektene finner vi for gruppen av prosjekter med samlet offentlig støtte over 1,5 millioner. Vi finner svake eller ingen effekter av tildelinger under 500 000 kroner. Vi finner heller ingen positive effekter på totalkapitalrentabilitet eller produktivitet i foretak som får støtte sammenlignet med kontrollgruppen.

Avkastningen av FoU-investeringer i foretak som har fått offentlig støtte er lavere enn av FoU som er hundre prosent privatfinansiert. Dette er forenlig med at offentlig støtte kanaliseres til prosjekter som antas å ha positive effekter utover de rent bedriftsøkonomiske, men som ikke har størst bedriftsøkonomisk avkastning. Både skattefradrag (SKF) og direkte subsidier fra NFR og IN gir flere patenter blant norske foretak.

Vi finner positive effekter av eksportfinansiering på norsk eksport. Resultatene tyder på at eksportfinansiering bidrar til økt verdiskaping i de deler av norsk næringsliv som benytter seg intensivt av ordningene.

Om publikasjonen

Tittel

Innovasjons- og verdiskapingseffekter av utvalgte næringspolitiske virkemidler

Ansvarlige

Erik Fjærli, Marina Rybalka, Ådne Cappelen

Serie og -nummer

Rapporter 2016/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Emner

Virksomheter og foretak, Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9323-8

ISBN (trykt)

978-82-537-9322-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

124

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt