Flere årsverk tross redusert gruvedrift

Publisert:

Selv om det har vært en markant nedgang i Svalbards kullgruvedrift, økte utførte årsverk totalt på øygruppen med i overkant av 4 prosent fra 2016 til 2017. Det er hovedsakelig overnattings- og serveringsvirksomheten som står for oppgangen.

Den viktigste næringen på Svalbard har i mange årtier vært gruvedrift og utvinning av kull av Store Norske, men fra 2014 har det ifølge statistikken Næringer på Svalbard blitt utført færre årsverk i kullgruvene. I 2017 var det bare drift i Gruve 7. I tillegg ble det opprettholdt et minimum av samfunnsdrift og vedlikehold i gruvene Lunckefjell og Svea, kun tilstrekkelig for å kunne igangsette kulldrift om det skulle bli aktuelt. Senere samme år ble det derimot klart at gruvevirksomheten i de øvrige gruvene ikke gjenopprettes. Det avsettes istedenfor ressurser for å gjennomføre en betydelig opprydding etter nedstengningen. På bakgrunn av den beskjedne driften ble omsetningssvikten i kulldriften spesielt merkbar fra 2016 til 2017. Dette er en nedgang fra 559 til 103 millioner kroner, og dette fallet utgjør nesten 82 prosent. Totalomsetningen på Svalbard gikk ned med 5 prosent i denne perioden. Det viser at mange andre næringsområder hadde større omsetning enn gruvedriften. Gruvedriftens årsverk gikk ned med 52 i det tidsrommet, og dette tilsvarer 34 prosents reduksjon.

Vekst for overnattings- og serveringsvirksomhet

Som en følge av at turismen på øygruppen har økt, har næringen overnatting og servering fått 84 flere årsverk i forhold til 2016. Omsetningen i samme næring økte med 96 millioner, som tilsvarer 27 prosent. Overnatting og servering har opplevd en økning i omsetningen hvert år helt siden 2009. Det ble også investert for 60 millioner i den samme næringskategorien, og det er en økning på nesten 76 prosent fra året før. Fra 2016 til 2017 økte det totale antallet utførte årsverk på Svalbard fra 1540 til 1604.

Figur 1. Omsetning etter næringshovedområde i millioner kroner

2016 2017
S Annen tjenesteyting 5 5
R Kultur, underholdning og fritid 126 118
Q Helse- og sosialtjenester 13 12
P Undervisning 63 60
O Off.adm., forsvar, sosialforsikring 139 157
N Forretningsmessig tjenesteyting 229 291
M Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting 32 35
L Omsetning og drift av fast eiendom 119 111
J Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forsikring 423 518
I Overnattings- og serveringsvirks. 354 450
H Transport og lagring 232 271
G Varehandel, bilverksteder 377 405
F Bygge- og anleggsvirksomhet 528 476
C-E Industri, kraftfors., vann, avløp og renovasjon 153 167
B Bergverksdrift og utvinning 559 103

Arbeidsinnsatsen flyttes fra gruvedrift til andre næringer

Aktivitetsnedgangen i kulldriften har hatt negative ringvirkninger for andre næringer som leverer varer og tjenester til denne næringen, slik som bygge- og anleggsvirksomhet og annen tjenesteyting. Begge næringer hadde en nedgang i utførte årsverk på henholdsvis 9 og 10 prosent. Samtidig har det vært vekst i andre næringer. I tillegg til overnatting og servering ble det utført betydelig flere årsverk innenfor næringer som faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting der det var en økning på nesten 19 prosent. Næringer innenfor transport og lagring hadde en økning på om lag 15 prosent.

Figur 2. Antall årsverk etter næringshovedområde

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
B Bergverksdrift og utvinning 440.3 395.6 366.7 383.5 410.3 345.2 351.4 262.4 152.8 100.9
C-E Industri, kraftfors., vann, avløp og renovasjon 32.4 31.9 26.4 29.2 28.2 27.5 38.6 55.4 52.7 51.6
F Bygge- og anleggsvirksomhet 183.6 168.4 162.8 170.8 203.3 212.7 215.3 196.2 172.4 157.3
G Varehandel, bilverksteder 105.9 115.7 106.9 105.7 114.8 118.7 103.1 131.3 116.2 120.7
H Transport og lagring 109.7 98.9 102.8 103.7 110.6 112.7 98.6 86.1 75.8 87
I Overnattings- og serveringsvirks. 137.3 134.5 146 189.7 212 216.8 245.4 260.4 231.3 315.2
J Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forsikring 44.4 39.7 44.4 50.1 50.3 51.6 55.7 55.2 58.5 54.6
L Omsetning og drift av fast eiendom 1.3 2.7 0.7 2.6 3.5 6.5 5.7 6.3 11.4 9.3
M Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting 25.9 28.3 33.4 34 40.8 44.3 41.3 40.9 53.3 63.2
N Forretningsmessig tjenesteyting 134.9 108.9 109.9 137.1 103.5 100 96.3 105.2 132.6 156
O Off.adm., forsvar, sosialforsikring 71.4 71.1 80.3 82.8 78.8 79.1 72.4 80.9 100.3 105.9
P Undervisning 143.3 124.5 117.4 138 150.1 152.9 162.6 198.6 192.3 186.8
Q Helse- og sosialtjenester 68.8 76.7 64.2 63 69.6 70.3 62.9 66.3 59.1 58.5
R Kultur, underholdning og fritid 29.7 40 35.1 39.2 47.8 44.7 70.4 95.6 117.3 124.6
S Annen tjenesteyting 18.4 17.8 14.5 9.4 9.5 10.3 11.2 12 13.5 12.1

Kontakt