Rapporter 2007/22

Foreløpig rapport om resultataddisjonalitet

Effekter av SkatteFUNN på foretakenes produktivitet og lønnsomhet

SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen og sluttrapport fra evalueringen skal foreligge innen utgangen av 2007. I denne rapporten presenterer vi foreløpige resultater fra et delprosjekt i evalueringen som omhandler virkningen av ordningen på foretakenes resultater, såkalt resultataddisjonalitet, og fokuserer på effekten SkatteFUNN kan ha på foretakenes produktivitet og lønnsomhet. I en økonomisk analyse av ordningen er det viktig å framskaffe noenlunde sikre estimater på hva effektene av ordningen er. Det finnes flere tilnærmingsmåter til studier av effekter av FoU på økonomien i den økonomiske faglitteraturen. Vi dokumenterer resultater fra flere typer økonometriske modeller i denne rapporten, dels for å belyse ulike problemstillinger og dels for å oppnå mer robuste konklusjoner. I det følgende kommer en oppsummering av metoder og hovedresultater. De detaljerte analysene er presentert i vedlegget (på engelsk). Våre foreløpige resultater kan tyde på at SkatteFUNN bidrar til økt produktivitet i næringslivet, men at avkastningen av selve SkatteFUNN subsidien er moderat.

Prosjektstøtte : Norges forskningsråd.

Om publikasjonen

Tittel

Effekter av SkatteFUNN på foretakenes produktivitet og lønnsomhet. Foreløpig rapport om resultataddisjonalitet

Ansvarlige

Ådne Cappelen, Marina Rybalka, Arvid Raknerud

Serie og -nummer

Rapporter 2007/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Skatt for næringsvirksomhet, Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

9788253772028

ISSN

0806-2056

Antall sider

59

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt