Rapporter 2018/17

Effekten av Sivas virkemidler på vekst og verdiskaping

I denne rapporten presenterer vi resultatene av en analyse av Sivas (Selskapet for industrivekst) næringshager og inkubasjonprogram.

Statistisk Sentralbyrå gjennomførte i 2015-16 en evaluering av innovasjons- og verdiskapningseffekter av offentlige næringspolitiske virkemidler. Evalueringen ble foretatt på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet og er dokumentert i Cappelen mfl. (2016). Der presenterte vi resultatene av analyser som omfattet Skattefunn-ordningen, virkemidlene til Innovasjon Norge (IN) og Norges Forskningsråd (NFR), samt Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK).

Oppdraget omfattet også en evaluering av Selskapet for industrivekst (Siva), men denne ble utsatt i påvente av etablering av historiske data. Det arbeidet som presenteres her er et supplement til hovedrapporten. Her undersøker vi effekten på foretakenes vekst og verdiskaping som følge av Sivas Næringshageprogram og Inkubasjonsprogram. Med forbehold om usikkerhet knyttet til årsakssammen¬henger, viser resultatene våre at deltakerne i Sivas programmer viser bedre utvikling enn sammenlignbare foretak i en kontrollgruppe. Sivas virkemidler framstår som like effektive som andre, tilsvarende virkemidler.

Om publikasjonen

Tittel

Effekten av Sivas virkemidler på vekst og verdiskaping

Ansvarlig

Erik Fjærli, Diana-Cristina Iancu og Arvid Raknerud

Serie og -nummer

Rapporter 2018/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Nærings- og fiskeridepartementet

Emner

Forskning og innovasjon i næringslivet , Virksomheter og foretak

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9747-2

ISBN (trykt)

978-82-537-9746-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

18

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt