Økonomiske analyser, 3/2009

Bak Gini-koeffisienten : om inntektene fra forretningsvirksomheten til Norges største eiere

Publisert:

Gjennom hele 1990-tallet og fram til og med 2005 har inntektsulikheten i Norge økt, særlig fra 2002. Et viktig bidrag til økt inntektsulikhet har vært at kapitalinntekter, spesielt aksjeutbytter, har økt kraftig for dem med høyest inntekt. Denne artikkelen viser at mye av økningen i aksjeutbytter har vært skattemotivert. I gjennomsnitt har aksjeutbyttene vært om lag dobbelt så store som den motsvarende verdiskapningen i bedriftene. Utbyttene har delvis blitt utdelt på grunnlag av tidligere års overskudd, og en del av utbyttene har blitt skutt inn igjen i bedriftene som ny egenkapital. Den reelle inntektsulikheten i perioden er derfor lavere enn det man har observert på grunnlag av eiernes aksjeutbytter.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt