Rapporter 2007/49

Delrapport i evalueringen av SkatteFUNN-ordningen

Administrativ gjennomføring og brukervurdering av SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen ble opprettet i 2002 som et tiltak for å stimulere næringslivets forskning og utviklingsvirksomhet (FoU). Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen og samlet sluttrapport skal foreligge innen utgangen av 2007.

I denne rapporten presenteres evaluering av de administrative rutinene. Dette omfatter kvaliteten og effektiviteten i de administrative rutinene, samspillet mellom de ulike aktørene og de administrative kostnadene.

I tillegg presenteres evaluering av tilgjengelighet og brukervennlighet ved ordningen. Det er gjennomført to undersøkelser for å kartlegge foretakenes erfaringer med og vurdering av SkatteFUNN-ordningen. I denne rapporten presenteres resultater fra brukerundersøkelsen om SkatteFUNN-ordningen gjennomført i 2007. Den tilsvarende undersøkelsen gjennomført i 2005 er publisert i Rapporter 2006/7. De viktigste konklusjonene kan oppsummeres på følgende måte:

• SkatteFUNN-ordningen er godt kjent blant FoU-foretak, selv om det kan være noe uklarhet om en del av regelverket. Dette gjelder bl.a. utbetaling av skattefradrag for foretak som ikke er i skatteposisjon.

• Foretakene er stort sett fornøyd med SkatteFUNN-ordningen og er gjennomgående mer fornøyd idag enn for to år tilbake. Det er likevel klare forskjeller i vurderingen mellom foretak som har fått godkjent prosjekter og de som har fått avslag.

• Foretakene er misfornøyde med at de må forholde seg til tre offentlige etater. Revisorene er gjennomgående kritiske til at ordningen er en del av skattesystemet og finner det ofte vanskelig å attestere ligningskjema for SkatteFUNN. Likningsetaten selv er kritiske til SkatteFUNN som en del av skattesystemet. Det er derfor argumenter for å fjerne SkatteFUNN som en skatteordning og i stedet erstatte den som en tilskuddsordning. Argument for å beholde ordningen som den er at ordningen tross alt fungerer rimelig bra i dag. Foretakene vet de kan utsatt bli for stikkprøvekontroll av likningskontorene og vil være forsiktige med bevisst å føre for høye kostnader.

• Samlede kostnader for foretakene og de offentlige etater ved bruk og administrasjon av ordningen er beregnet til omlag 75 mill. kr. Dette utgjør omlag 6 prosent av samlet skattefradrag. Administrasjonskostnadsandelen er 2 prosent.

• En administrativ forenkling ved at ansvar for kontroll reduseres med en etat (skatteetaten) vil neppe redusere de administrative kostnadene. Kostnadene i skatteetaten vil bli veid opp ved at SkatteFUNN-sekretariatet må styrkes for kontroll og godkjenning av støttebeløp.

• Det er behov for en oppdatering av ordvalget i FoU-definisjonen i SkatteFUNN og at en bruker den offisielle definisjonen fra Frascati-manualen.

• Søknadsskjemaet og års- og sluttrapportene inneholder detaljert og omfattende informasjon om foretaket og prosjektet. Dette bør forenkles.

Prosjektstøtte : Norges forskningsråd.

Om publikasjonen

Tittel

Administrativ gjennomføring og brukervurdering av SkatteFUNN. Delrapport i evalueringen av SkatteFUNN-ordningen

Ansvarlige

Guro Lien, Frank Foyn

Serie og -nummer

Rapporter 2007/49

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Skatt for næringsvirksomhet, Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7292-9

ISSN

0806-2056

Antall sider

74

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt