Rapporter 2005/12

Årsrapport for SkatteFUNN-evalueringen - 2004

SkatteFUNN er en del av det norske skattesystemet og har til hensikt å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsarbeid. Ordningen ble innført i 2002 og gjort gjeldende fra skatteåret 2002. I 2003 ble ordningen utviket noe og det regelverk som da ble innført, gjelder også for 2004 og 2005.

SSB skal på oppdrag for Norges forskningsråd, evaluere SkatteFUNN-ordningen. Som en del av evalueringen, skal det hvert år lages årsrapporter som beskriver hva som skjedd i evalueringsprosjektet som startet i april 2004. Denne første årsrapporten beskriver hvordan evalueringen skal skje framover, og presenterer noe informasjon, men ingen grundig analysere eller evaluering, om hvordan ordningen hittil har blitt brukt. Vi gjør rede for det dataarbeidet som er blitt utført og hvordan vi bygger opp databaser som skal brukes i analysene fra og med 2005 til 2007 da oppdraget skal avsluttes. Vedlagt finnes også spørreskjema som ble sendt ut til foretakene i april 2005 for å studere bl.a. administrative forhold knyttet til SkatteFUNN.

I 2003 fikk 3892 foretak godkjent minst ett SkatteFUNN-prosjekt. Av disse rapporterte 3159 foretak at de hadde utført prosjektet og ble dermed fradragsberettiget for likningsåret 2003. Det ble utført FoU for 7,4 mrd. kroner i tilknytning til disse prosjektene og det samlede skattefradraget i 2003 var 1,25 mrd. kroner. Av dette beløpet ble hele 970 mill. kroner utbetalt til foretak som ikke var i skatteposisjon, mens direkte fradrag i skatten for foretak som betalte skatt var om lag 280 mill. kroner. Selv om SkatteFUNN er en del av skattesystemet, har ordningen så langt i hovedsak fungert som et tilskuddssystem. Tallene for 2002 viser om lag det samme bildet selv om ordningen da var mindre omfattende.

Prosjektstøtte : Norges forskningsråd.

Om publikasjonen

Tittel

Årsrapport for SkatteFUNN-evalueringen - 2004

Ansvarlig

Ådne Cappelen

Serie og -nummer

Rapporter 2005/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Skatt for næringsvirksomhet, Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

82-537-6781-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

40

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt