Investeringsindeks for detaljhandel2. kvartal 2013

Innhold

Om sesongjustering

Generelt om sesongjustering

For måneds- og kvartalstall er det ofte betydelige sesongvariasjoner som vanskeliggjør en direkte tolkning av utviklingen fra periode til periode. For å lette tolkningen av slike tidsserier, sesongjusteres mange tallserier ved bruk av X-12-ARIMA eller andre sesongjusteringsverktøy.

For mer generell informasjon om sesongjustering og begrepene knyttet til det, se Generelt om sesongjustering (pdf).

Hvorfor sesongjusteres denne statistikken?

I de tidsseriene som inngår i denne statistikken ser vi tydelige tegn til et repeterende mønster med store investeringer på slutten av året, dvs 4. kvartal. Dette kan oppstå av flere grunner, f.eks. hvis foretak vil benytte seg av hele budsjettet før overgang til nytt år, eller foretakene registrerer investeringene på slutten av året m.m. Dette vanskeliggjør en reell sammenligning av investeringer mellom alle kvartalene. For å justere for disse forhold sesongjusteres tallene, slik at man kan analysere den underliggende utviklingen av Investeringer for detaljhandelen (DETINV).

Serier som sesongjusteres
DETINV inneholder fire tidsserier: Detaljhandel, unntatt med motorvogner og drivstoff til motorvogner, Maskiner og inventar, Biler og transportmidler samt Nybygg og renovering. Alle fire tidsseriene sesongjusteres etter samme modell og metode, og utgjør nye tidsserier.

Prekorrigering

Prekorrigeringsrutiner i bruk

Prekorrigering er korrigering av rådata for kalendereffekter og ekstremverdier før det blir gjennomført en sesongjustering.

kommentar:
Det gjennomføres ikke prekorrigering av rådata, men det er sjekket om det er spesielle hendelser som bør legges inn som ekstremverdier.

Kalenderjustering

Kalenderjusteringer innebærer både å justere for virkedager og for bevegelige helligdager. Virkedagskorrigering betyr at vi justerer rådata for at både antall arbeidsdager og sammensetningen av dem kan variere fra periode til periode.

kommentar:
Det gjennomføres ingen kalenderjustering, men det er sjekket for påske effekter o.l.

Metode for justering for virkedager

Det korrigeres ikke for virkedager.

Justering for bevegelige helligdager

Det korrigeres ikke for bevegelige helligdager.

Nasjonal og EU/euroområde-kalender

Tidsseriene har ikke behov for kalenderjustering.

Behandling av ekstreme verdier

Ekstreme verdier, også kalt outliers, er unormale verdier i serien.

Seriene kontrolleres for ekstreme verdier, og identifiserte ekstremer blir forklart/modellert med bruk av all tilgjengelig informasjon. Når det foreligger en klar tolkning av årsaken til de ekstreme verdiene (f.eks. finanskrise eller konsekvenser forårsaket av endringer i politikken m.m.) blir de inkludert som regressorer i modellen.

Kommentar :
Programvaren identifiserer additive (punkt), og både midlertidige- og varige nivåskifter etter valgt kritisk verdi. 

Valg av modell

For å prekorrigere er det nødvendig å velge en ARIMA-modell, samt avgjøre om data bør log-transformeres eller ikke.

Modell velges manuelt etter å ha gjennomført statistiske tester.

kommentar:
Etter analyser ble ARIMA modell (0,1,1) (0,1,1) valgt for alle tidsseriene, hvor tidsseriene ble log-transformert.

Dekomponeringsrutiner

Dekomponeringsrutinen spesifiserer hvordan trend-, sesong og irregulær komponent blir dekomponert. De mest vanlige dekomponeringene er additiv, multiplikativ og log additiv

Automatisk valg av dekomponeringsrutine.

 

Sesongjustering

Valg av sesongjusteringsmetode

X12-ARIMA, Versjon 0.3

Konsistens mellom rådata og sesongjusterte tall

I enkelte serier er det ønskelig at f.eks. sum (gjennomsnitt) av sesongjusterte tall for et år skal være identisk med sum (gjennomsnitt) i den opprinnelige råserien.

Ingen konsistensbetingelser pålegges.

Konsistens mellom aggregat/definisjoner for sesongjusterte tall

I enkelte serier pålegges det konsistens mellom sesongjusterte totaler og underaggregater. I tillegg er det for enkelte tidsserier et forhold mellom de ulike seriene, for eksempel bruttoprodukt som er lik produksjon minus produktinnsats.

Ingen konsistensbetingelser pålegges.

Direkte eller indirekte metode

En direkte metode er anvendt dersom tidsserier for en total og tilhørende underaggregater alle er sesongjustert hver for seg. En indirekte metode er anvendt for total dersom tidsserier for de tilhørende underaggregater er sesongjustert direkte og det deretter er foretatt en aggregering til totalnivå.

Direkte metode anvendes, der komponentene sesongjusteres hver for seg med samme tilnærming og programvare.

Tidshorisont for estimering av modell og beregning av korrigeringsfaktorer

Når sesongjusteringen skal gjennomføres er det mulig å velge hvilken periode som skal brukes i estimeringen og beregningen av korrigeringsfaktorene. Med korrigeringsfaktorer menes faktorer for å prekorrigere og sesongjustere tidsserien.

Hele tidsserien brukes for å beregne modell og korrigeringsfaktorer.

Revisjonsrutiner

Revisjonsrutiner i bruk

Sesongjusteringen kan bli endret ved at det kommer til nye observasjoner eller rådata endres. Dette kalles revisjon, og det finnes flere måter å håndtere revisjonen på i offentliggjøringen av statistikken.

Publiserte tall blir ikke revidert. Ujustert serie blir ikke korrigert, men for sesongjustert- og trendserie blir hele tidsserien justert ved tilførsel av nytt publisert kvartal.

Løpende eller faste valg i sesongjusteringen

Modell, sesongfiltre, ekstremverdier og regresjonsparametere identifiseres og estimeres årlig, og ligger fast mellom de årlige gjennomgangene.

Kommentar:
Det er valgt sesongfilter 3x5 for Detaljhandel, unntatt med motorvogner og drivstoff til motorvogner, og Nybygg og renovering. For Maskiner og inventar, og Biler og transportmidler brukes sesongfilter 3x9. Det brukes trendfilter 3x5 for alle fire tidsseriene.

Kvalitet på sesongjustering

Evaluering av sesongjusterte tall

Det evalueres kontinuerlig/periodevis de forskjellige kvalitative indikatorer som sesongjusteringsverktøyet produserer.

Kvalitetsindikatorer

For å behandle de fleste serier brukes et begrenset utvalg av diagnostikk og grafiske muligheter som sesongjusteringsverktøyet produserer.

De sesongjusterte tidsseriene for DETINV har varierende kvalitetsnivå.
Tidsseriene for Detaljhandel, unntatt med motorvogner og drivstoff til motorvogner, og Maskin og inventar har bra kvalitetsnivå på sesongjusteringen, men tidsseriene for Biler og transportmidler samt Nybygg og renovering har dårligere kvalitetsmål. For Biler og transportmidler er kvaliteten såpass lav at sesongjustering vanligvis ikke anbefales.

For å beholde sesongjusteringen konsekvent er det valgt å benytte sesongjustering på alle fire tidsseriene.

Spesielle tilfeller

Sesongjustering av korte tidsserier

Alle seriene er lange nok for å gjennomføre sesongkorrigeringsrutiner på en optimal måte

Behandling av vanskelig tidsserier

Ikke aktuelt.

Publiseringsrutiner

Tilgjengelighet

Både rådata, sesongjusterte og trendserier er tilgjengelige.

Formidling

I tillegg til rådata formidles følgende serier: sesongjustert og trend.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB