Rapporter 2013/02

Særavgifter, grensehandel og modellen KONSUM-G

Høye norske priser på for eksempel alkoholvarer medfører en skattelekkasje i form av omfattende grensehandel, tax-free handel og til dels også smugling. Når man skal vurdere endringer i særavgiftene på slike varer og de påfølgende effektene på avgiftsproveny, er det viktig at man tar høyde for slike effekter.

Høye norske priser på for eksempel alkoholvarer medfører en skattelekkasje i form av omfattende grensehandel, tax-free handel og til dels også smugling. Når man skal vurdere endringer i særavgiftene på slike varer og de påfølgende effektene på avgiftsproveny, er det viktig at man tar høyde for slike effekter. I KONSUM-G inkluderes grensehandel, tax-free handel og smugling, slik at dersom avgiftene økes, øker også omfanget av skattelekkasjen gjennom økt grensehandel etc. Omvendt, når avgiftene synker vil nordmenn flytte noe av forbruket over til det hjemlige avgiftsbelagte markedet og skattelekkasjen vil reduseres.

Vi har blant annet benyttet KONSUM-G til å beregne såkalte provenykurver. Dette er kurver som viser sammenhengen mellom proveny og avgiftsnivå. Vi viser at det for enkelte grensehandelsutsatte varer er slik at provenyet øker med avgiftssatsen opp til et visst nivå, for deretter å avta. Med andre ord finnes det en provenymaksimerende avgiftssats. Modellen viser at de faktiske avgiftsratene på alle varene er lavere enn disse provenymaksimerende avgiftssatsene. Dermed vil en økning i for eksempel avgiftssatsen på brennevin eller vin gi økte avgiftsinntekter.

Om publikasjonen

Tittel

Særavgifter, grensehandel og modellen KONSUM-G

Ansvarlige

Odd Erik Nygård, Jørgen Aasness

Serie og -nummer

Rapporter 2013/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8578-3

ISBN (trykt)

978-82-537-8577-6

ISSN

1892-7513

Antall sider

22

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt