Notater 2009/49

Kvartalsvis investeringsstatistikk for detaljhandelen

Statistisk sentralbyrå har siden mars 2009 publisert en kvartalsvis investeringsstatistikk for detaljhandelen, med tall helt tilbake til første kvartal 2005. Investeringsstatistikken publiseres i form av en indeks og beskriver utviklingen for antatte og utførte investeringer i detaljhandelen, unntatt motorvogner og drivstoff til motorvogner.

Statistisk sentralbyrå har siden mars 2009 publisert en kvartalsvis investeringsstatistikk for detaljhandelen, med tall helt tilbake til første kvartal 2005. Investeringsstatistikken publiseres i form av en indeks og beskriver utviklingen for antatte og utførte investeringer i detaljhandelen, unntatt motorvogner og drivstoff til motorvogner. Notatets formål er å dokumentere produksjonsrutinene både med hensyn til datainnsamling og beregning, samt presentere resultater med kommentarer.

En kvartalsvis investeringsstatistikk for detaljhandelen er etterspurt av Seksjon for nasjonalregnskap, som ønsker å bruke denne i forbindelse med produksjon av Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Per i dag bruker KNR antall kvadratmeter igangsatt bruksareal i varehandelen fra Byggearealstatistikken som en indikator til å beregne investeringene ivarehandelen. Til sammenlikning har Statistisk sentralbyrå (SSB) laget en kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning i over 30 år, også denne en viktig input til KNR. En kvartalsvis investeringsstatistikk for detaljhandelen vil også være nyttig for finans- og analysemiljø, bransjeorganisasjoner og andre aktører innen varehandelen.Tall fra Strukturstatistikken for varehandel viser at i 2007 var brutto investeringsnivå på 12 milliarder kroner for varehandelssektoren. Av dette utgjorde detaljhandelen nesten 43 prosent.Ser vi på netto investeringsnivå, det vil si kun anskaffelser, utgjorde dette henholdsvis 17,6 og 7,4 milliarder kroner i 2007. I likhet med industriinvesteringene er også varehandelsinvesteringene konjunkturfølsomme.Dette betyr at det er viktig å følge investeringsnivået fortløpende gjennom at det samles og publiseres tall for både utførte og antatte investeringer.

Om publikasjonen

Tittel

Kvartalsvis investeringsstatistikk for detaljhandelen

Ansvarlig

Ole Christian Erikstad

Serie og -nummer

Notater 2009/49

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt