Notater 2014/29

Dokumentasjonsrapport

Velgerundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn 2013

I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomføringen av velgerundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2013.

Velgerundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2013 finansieres gjennom rammeavtalen SSB har med Barne-, likestillings- og inkluderings¬departementet om innvandrerrelatert statistikk. Årets undersøkelse er den første kartleggingen av målgruppens stemmegivning ved Stortingsvalg i Norge.

Det er trukket 2 000 personer med innvandrerbakgrunn. SSB definerer innvandrerbefolkningen som personer bosatt i Norge med to foreldre født i utlandet.

Vi oppnådde intervju med 39 prosent av utvalget. Den viktigste årsaken til at vi ikke fikk svar fra alle, er at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget i løpet av datafangstperioden.

Om publikasjonen

Tittel

Velgerundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn 2013. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Maria Høstmark

Serie og -nummer

Notater 2014/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8970-5

Antall sider

31

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt