Rapporter 2006/23

Valgdeltakelsen blant norske statsborgere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn ved Stortingsvalget 2005

Valgdeltakelsen blant innvandrere ved stortingsvalget i 2005 var på 53 prosent, nær identisk med valgdeltakelsen i 2001 som var på 52 prosent. Blant innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn deltok 49 prosent. Sammenlignet med befolkningen i alt ligger innvandreres valgdeltakelse vel 25 prosentpoeng lavere. Det er stor variasjon i valgdeltakelsen i innvandrerbefolkningen, langt større variasjon enn blant dem uten innvandrerbakgrunn. Den samlede valgdeltakelsen i innvandrerbefolkningen er derfor mindre interessant, til det skjuler den for mange store og viktige forskjeller. Vi har derfor valgt å trekke fram noen enkeltobservasjoner som vi mener har spesiell interesse:

Somaliske ungdommer har høy valgdeltakelse, bare ungdommer med indisk og sri-lankesisk bakgrunn har høyere valgdeltakelse i utvalget. Ungdom med somalisk bakgrunn deltar i like stor grad som ungdommer uten innvandrerbakgrunn. Dette er særskilt interessant da somaliske ungdommer på andre viktige levekårsindikatorer har kommet dårligere ut enn gjennomsnittet for ikke-vestlige innvandrere. Dett er kanskje en forvarsel om en mer deltakende somalisk befolkning? Innvandrerungdom med indisk bakgrunn har høyest valgdeltakelse av alle ungdomsgrupper (18-25 år) i utvalget. Med 62 prosent valgdeltakelse har indisk ungdom 14 prosentpoeng høyere valgdeltakelse enn ungdom med vestlig innvandrerbakgrunn.

Flyktninggrupper fra Balkan har svært lav valgdeltakelse, dette er uventet da disse gruppene på andre levekårsindikatorer og integrasjonsindikatorer skårer (relativt) høyt.

Vietnamesere har også lav valgdeltakelse. Av de store innvandrergruppene utmerker vietnamesere seg med fallende valgdeltakelse i begge stortingsvalg etter 1997. Vietnamesere i Norge har en mer spredt bosetting enn de andre store innvandrergruppene noe som kan være med å forklare den lave deltakelsen. Vietnamesere er en gruppe som sammenlignet med andre ikke-vestlige innvandrere deltar i større grad i arbeid- og utdanningsliv, men har en markert lavere deltakelse i valgkanalen.

Pakistanere sør og nord i Oslo har høy valgdeltakelse. På Søndre Nordstrand ser vi en klar mobilisering, her er valgdeltakelsen på 72 prosent, like høy som den samlede valgdeltakelsen på Søndre Nordstrand.

Innvandrerkvinner fra Sri Lanka har den høyest valgdeltakelsen (69 prosent) blant kvinner med ikke-vestlig bakgrunn. Innvandrere fra Sri Lanka med 20-29 års botid er den eneste av de ikke-vestlige gruppene som kommer opp på landsgjennomsnittet på 78 prosent.

Ikke-vestlige innvandrerkvinner har noe høyere valgdeltakelse enn menn, men forskjellene varierer mye etter landbakgrunn. Innvandrerkvinner med vestlig bakgrunn og innvandrerkvinner som er gift med menn uten innvandrerbakgrunn trekker opp den gjennomsnittlige valgdeltakelsen for alle innvandrerkvinner.

Rapporten viser at valgdeltakelsen øker med botid og med alder, men at valgdeltakelsen fortsatt er på et nivå godt under befolkningen i alt, selv for dem med lengst botid eller høyest alder. I Oslo er forskjellen mellom befolkningen i alt og den ikke-vestligere innvandrerbefolkningen betydelig mindre i de innvandrertette bydelene, noe som antyder at forskjellene mellom befolkningen i alt og den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen blir mindre når vi tar hensyn til bosted.

Prosjektstøtte : Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)

Om publikasjonen

Tittel

Valgdeltakelsen blant norske statsborgere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn ved Stortingsvalget 2005

Ansvarlig

Vebjørn Aalandslid

Serie og -nummer

Rapporter 2006/23

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Stortingsvalg, Valg

ISBN (elektronisk)

82-537-7023-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt