Notater 2021/19

Dokumentasjonsnotat

Lokalvalgundersøkelsene 2019

Lokalvalgundersøkelsene ble gjennomført høsten 2019. Formålet med undersøkelsene var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål i befolkningen.

Utvalgene til lokalvalgundersøkelsene 2019 er i dette notatet beskrevet som tre undersøkelser i hvert sitt kapittel. Det er benyttet det samme spørreskjemaet i all utvalgene. Lokalvalgundersøkelsene er et samarbeid mellom SSB og Institutt for samfunnsforskning (ISF). Til undersøkelsene 2019 ble det til sammen trukket 19 000 stemmeberettigede personer fra manntallet. 

Lokalvalgundersøkelsene 2019 har flere formål, i noen av analysene vil en ikke være spesielt opptatt av forskjeller mellom kommunene eller regionene, mens i andre analyser er det nettopp slike forskjeller som vil være interessante. Folketallet i norske kommuner varierer mellom rundt 200 og over en halv million. Hvis formålet er å studere norske velgeres atferd og ta hensyn til bosettingsmønster etc. vil utvalget gjerne bli for lite i de kommunene det ikke bor så mange. I lokalvalgene har også utenlandske statsborgere stemmerett, myndighetene som er ansvarlige for integrering i samfunnet finansierer et utvalg med innvandrerbakgrunn i undersøkelsen. Utvalget er derfor delt i tre:

  • Valgundersøkelsen, tverrsnitt. Tilfeldig utvalg på 5 998 stemmeberettigede trukket uten å ta hensyn til folketall i kommunen. Undersøkelsen ble gjennomført som en ren webundersøkelse. Vi fikk svar fra 29,8 prosent av utvalget, og den største årsaken til frafall er at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget. Hovedundersøkelsen, tverrsnitt er beskrevet i kapittel 1.
  • Valgundersøkelsen, stratifisert etter kommunestørrelse. Stratifisert utvalg på 4 002, hvor vi har trukket 667 stemmeberettigede tilfeldig etter 6 kommunestørrelser. Kommunestørrelse er basert på folketallet i hver kommune per 01/07-2019. Stratifiseringen etter folketall er identisk med tidligere lokalvalgundersøkelser. Undersøkelsen er gjennomført som en kombinert telefon- og webundersøkelse. Vi oppnådde intervju med 51 prosent av utvalget. De viktigste årsakene til at vi ikke fikk svar fra alle, var at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget i løpet av datainnsamlingsperioden samt at en del personer ikke ønsket å være med. Hovedundersøkelsen, stratifisert er beskrevet i kapittel 2.

Valgundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn. Stratifisert utvalg blant innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre. Blant innvandrere ble det trukket 2 000 med landbakgrunn fra Vest-Europa etc., 3 000 fra Østeuropeiske EU-land, 3 000 blant personer med landbakgrunn fra Afrika, Asia etc. I tillegg ble det trukket 1 000 stemmeberettigede under 35 år som er barn av personer med landbakgrunn fra Afrika, Asia etc. Undersøkelsen ble gjennomført som en ren webundersøkelse, og vi fikk svar fra 20 prosent av utvalget. Også her er den største årsaken til frafall at vi ikke kom i kontakt med alle respondentene. Velgerundersøkelsen er beskrevet i kapittel 3.

Om publikasjonen

Tittel

Lokalvalgundersøkelsene 2019. Dokumentasjonsnotat

Ansvarlig

Elisabeth Falnes-Dalheim og Lise Snellingen Bye

Serie og -nummer

Notater 2021/19

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1339-2

ISSN

2535-7271

Antall sider

101

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt