Notater 2011/32

Dokumentasjonsrapport

Lokalvalgsundersøkelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2007

Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av valgundersøkelsen blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Undersøkelsen ble gjennomført i november 2007, og prosjektet ble finansiert av Arbeids- og integreringsdepartementet. Utvalget ble trukket fra manntallsundersøkelsen som ble gjennomført blant stemmeberettigede personer med innvandrerbakgrunn ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Utvalget besto av 750 personer som hadde stemt i valget og som hadde bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, og Øst-Europa blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn. Av disse lot 437 personer seg intervjue. Den største frafallsårsaken var at personene ikke ønsket å delta. I notatet drøftes det om frafallet har ført til skjevheter i svarutvalget. Den største skjevheten finner vi med hensyn til sysselsetting – sysselsatte er overrepresentert med 3,4 prosentpoeng. Videre er aldersgruppen 60+ underrepresentert med 2,3 prosentpoeng. De med botid under 5 år er overrepresentert med 2,3 prosentpoeng, mens de med botid i 20 år eller mer er underrepresentert med tilsvarende 2,3 prosentpoeng.

Disse forskjellene er imidlertid relativt små, og det ser ikke ut som frafallet har gjort nettoutvalget betydelig skjevt med hensyn til disse registervariablene.

Notatet inneholder videre en beskrivelse av vektene som skal benyttes ved estimering, spørreskjemaene på de ulike språkene samt informasjonsmateriellet er også lagt ved.

Om publikasjonen

Tittel

Lokalvalgsundersøkelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2007. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Maria Høstmark, Øyvin Kleven, Anne Vedø

Serie og -nummer

Notater 2011/32

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8164-8

ISBN (trykt)

978-82-537-8163-1

Antall sider

40

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt