Notater 2011/36

Dokumentasjonsrapport

Lokalpolitiker- og rådmannsundersøkelsen 2010/2011

SSB gjennomførte våren 2011 en ny runde av lokalpolitiker- og rådmannsundersøkelsen. Undersøkelsen av lokalpolitikerne skulle gi informasjon om kommunestyrerepresentantene valgt for perioden 2007-2011. Det har tidligere blitt gjennomført tilsvarende undersøkelser for valgperiodene 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003 og 2003-2007. Undersøkelser av rådmenn har tidligere blitt gjennomført i 1998 og 2003.

Utvalget av lokalpolitikere besto av samtlige kommunestyrerepresentanter fra 120 kommuner spredt rundt hele landet og ordførerne og varaordførerne fra resten av kommunene. Utvalgsplanen ga store kommuner større trekksannsynlighet enn små kommuner og de er derfor noe overrepresentert i utvalget. Dette ga et utvalg på 4361 personer. Rådmannsundersøkelsen var en fulltelling og ble sendt til alle 430 rådmenn i Norge.

Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av selvadministrert skjema i perioden mars til mai 2011. Ved første utsendelse mottok respondentene et papirskjema. Etter noen uker sendte SSB en påminnelse til dem som ennå ikke hadde svart. Etter ytterligere noen uker, sendte SSB papirskjemaet ut på nytt til dem som fremdeles ikke hadde svart.

2297 personer besvarte lokalpolitikerundersøkelsen noe som utgjør 53 prosent av bruttoutvalget. 1956, eller 47 prosent av bruttoutvalget, returnerte ikke skjemaet innen svarfristen, mens 110 av respondentene i det originale utvalget hadde avgått fra målpopulasjonen og 33 skjemaer kom i retur. Eldre respondenter svarte i større grad enn yngre respondenter.

I rådmannsundersøkelsen fikk vi svar fra 281 kommuner som utgjør 65 prosent av bruttoutvalget. Her var det ikke noen store forskjeller i svarprosenter mellom ulike grupper.

Om publikasjonen

Tittel

Lokalpolitiker- og rådmannsundersøkelsen 2010/2011. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Mathias Killengreen Revold

Serie og -nummer

Notater 2011/36

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8178-5

ISBN (trykt)

978-82-537-8177-8

Antall sider

42 s

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt