Rapporter 2019/17

Valgatferd blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenliknet med øvrig befolkning

Innvandrere og stortingsvalget 2017

Ved det siste stortingvalget hadde 7 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn. 6 prosent var innvandrere som har blitt norske statsborgere, mens 1 prosent var norskfødte med innvandrerforeldre.

Størst andel av stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn er det i fylkene Oslo og Akershus. De fleste har bakgrunn fra afrikanske og asiatiske land.

Valgdeltakelsen er lavere blant innvandrere sammenliknet med norske borgere uten innvandrerbakgrunn. Dette har vi sett i valg etter valg siden SSB begynte å måle dette. I de to siste stortingsvalgene lå valgdeltakelsen på 80 prosent for norske borgere uten innvandrerbakgrunn, mens den var rundt 55 prosent blant innvandrerne.

Valgdeltakelsen blant mange innvandrere økte litt fra 2013

Blant mange innvandrere som hadde stemmerett både i 2013 og 2017 gikk valgdeltakelsen litt opp fra 2013. Dette gjelder i første rekke innvandrere fra Afghanistan, Irak, Iran, Kosovo, Vietnam, India, Bosnia-Hercegovina og Pakistan. Blant innvandrere fra Norden, Vest-Europa og østeuropeiske EU-land gikk valgdeltakelsen blant dem som hadde stemmerett i begge valg ned i 2017.

Norskfødtes valgdeltakelse er lavere sammenliknet med jevngamle

Norskfødte med innvandrerforeldre ligger i sin valgdeltakelse nærmere sine foreldres deltakelse enn jevngamle uten innvandrerbakgrunn. Samlet sett var deltakelsen på 57 prosent blant norskfødte med innvandrerforeldre i det siste stortingsvalget. Også blant de norskfødte med innvandrerforeldre var det en økning i deltakelsen sammenliknet med 2013.

Tilliten til samfunnsinstitusjoner litt lavere

Andelen blant stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn som utrykker høy tillit til de samfunnsinstitusjonene hvor det generelt er høy tillit i hele befolkningen (domstolene, politiet, Stortinget), er om lag 10 prosentpoeng lavere sammenliknet med norske uten innvandrerbakgrunn.

Flertallet av innvandrerne fra Afrika, Asia etc. stemmer Arbeiderpartiet

Nær 60 prosent av dem med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia etc. stemte på Arbeiderpartiet, til sammenlikning gjør omtrent 26 prosent av velgerne uten innvandrerbakgrunn det samme. Personer med innvandrerbakgrunn fra øst-europeiske EU-land stemmer i større grad på høyresidens partier og spesielt Frp. De med bakgrunn fra vesteuropeiske land stemmer i stor grad som befolkningen førøvrig.

Færre støtter fri abort, likestilling og homofiles rettigheter

Flertallet av velgerne på venstresiden med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia etc. utrykker holdninger som i stor grad samsvarer med venstresidens øvrige velgere. Men disse velgerne støtter i mindre grad enn venstresidens øvrige velgere opp om fri abort, likestilling og homofilt samliv.

Flere med minoritetsbakgrunn på stortingspartienes lister

Kun fire prosent av stortingsrepresentantene har innvandrerbakgrunn. For partiene representert på stortinget har det i de senere år vært en økning med kandidater med innvandrerbakgrunn på listene. I 2017 var det 137 kandidater med bakgrunn fra Afrika Asia etc. De fleste stiller på venstresidens lister, men alle partiene på stortinget har personer med innvandrerbakgrunn på listene sine.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandrere og stortingsvalget 2017. Valgatferd blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenliknet med øvrig befolkning

Ansvarlig

Øyvin Kleven

Serie og -nummer

Rapporter 2019/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet

Emner

Stortingsvalg, Valg

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9945-2

ISBN (trykt)

978-82-537-9944-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

138

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt