Flere kvinner enn menn til valgurnene

Publisert:

Valgdeltakelsen var 62 prosent blant kvinner og 57 prosent blant menn ved valget i 2015. Blant dem med høy utdanning går nesten 8 av 10 til urnene, mens blant de med lav utdanning gjør 5 av 10 det.

Valgdeltakelsen blant de med universitets- og høyskoleutdanning var i 2015 75 prosent. For dem med videregående skole var deltakelsen 61 prosent, mens de med grunnskole hadde en deltakelse på 45 prosent. I 2007 og 2011 var tendensen den samme, men forskjellene har blitt større. I 2015 er forskjellen mellom de med grunnskole og de med universitets eller høyskoleutdanning 30 prosentpoeng, mot 28 prosent i 2011.

Figur 1

Figur 1. Valgdeltakelse i kommunestyre og fylkestingsvalget. Etter utdanning

Valgdeltakelsen sank i nesten alle befolkningsgrupper

Ved kommunestyre og fylkestingsvalget i 2011 gikk valgdeltakelsen opp 4 prosentpoeng sammenliknet med valget i 2007. Årets valg viste en nedgang på nesten 5 prosentpoeng. Det var en nedgang i de fleste befolkningsgrupper. Et unntak verdt å nevne er imidlertid gruppen over 67 år med høyere utdanning. Her steg valgdeltakelsen med et par prosentpoeng.

Valgdeltakelsen svinger over livsløpet

Valgdeltakelsen etter ettårig alder viser at deltakelsen er omtrent på gjennomsnittet for 18 åringene, deretter synker valgdeltakelsen frem til slutten av 20-årene, hvor den jevnt stiger frem til 75 års alderen. Etter det synker den igjen.

Kvinnene deltar mer enn mennene frem til pensjonsalder

For førstegangsvelgerne i alderen 18-19 år er valgdeltakelsen 53 prosent for kvinnene og 44 prosent for mennene. Denne kjønnsforskjellen, altså at kvinnene stemmer i større grad enn mennene, holder seg stort sett konstant frem til begynnelsen av 60 årene, da flater den ut og valgdeltakelsen er omtrent den samme for kvinner og menn, som vises i figur 2. Fra pensjonsalderen er imidlertid valgdeltakelsen høyere blant menn.

Figur 2

Figur 2. Valgdeltakelse i kommunestyre og fylkestingsvalget. Ettårig alder og kjønn

4 av 10 innvandrere med norsk pass stemte

Blant innvandrere som er norske statsborgere stemte om lag 40 prosent. Til sammenlikning var valgdeltakelsen blant norske statsborgere uten innvandrerbakgrunn 64 prosent. Valgdeltakelsen blant den største gruppen av innvandrere med norsk statsborgerskap, pakistanere, var 52 prosent. Blant norske statsborgere som er barn av innvandrere var valgdeltakelsen også om lag 40 prosent. I denne gruppen er valgdeltakelsen blant de under 25 år omtrent 10 prosentpoeng lavere sammenlignet med samme årsklasser for de uten innvandrerbakgrunn. I aldersklassen 25-44 år er den om lag 20 prosentpoeng lavere, mens den for de over 45 år er omtrent på samme nivå som de uten innvandrerbakgrunn.

3 av 10 utenlandske statsborgere stemte

Valgdeltakelsen blant utenlandske statsborgere var på 29 prosent. Dette er på samme nivå som tidligere. En stor andel av utenlandske statsborgere med stemmerett er arbeidsinnvandrere fra Polen, blant disse stemte kun 7 prosent, omtrent samme nivå som for fire år siden. Valgdeltakelsen blant svenske statsborgere var 38 prosent. For Somalierne, som også er en stor gruppe blant utenlandske statsborgere, var valgdeltakelsen 48 prosent.

Kontakt