22734_om_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/iktuh/aar
22734_om
statistikk
2011-09-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Teknologi og innovasjon
no
true

Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)2010

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)
Emne: Utenriksøkonomi

Ansvarlig seksjon

Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Import

For vareforsendelser som tolldeklareres omfatter importen varer som deklareres direkte ved innførsel eller via tollager. Import av varer direkte fra utlandet til faste installasjoner på den norske kontinentalsokkelen er ikke med i data, mens varer innført via norsk tollsted blir tatt med. Import av skip og oljeplattformer omfatter overdragelser av fartøyer fra utenlandsk til norsk registrert eierselskap.

Eksport

Eksporten omfatter tolldeklarerte varer direkte fra fri omsetning og fra tollager og råolje og naturgass fra norsk kontinentalsokkel. Eksport av skip og oljeplattformer omfatter overdragelser av fartøyer fra norsk til utenlandsk registrert eierselskap.

Tradisjonelle varer

I statistikk over utenrikshandel med varer brukes betegnelsen tradisjonelle varer om import uten skip og oljeplattformer og eksporten uten skip og oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensat.

Standard klassifikasjoner

Statistikken bygger på OECD sin definisjon på IKT-varer med bakgrunn i internasjonal nomenklatur, det harmoniserte system (HS 2002) .

Audio- og videoutstyr

- Mikrofoner og stativer dertil; høyttalere, også med kabinett, ramme e.l.; høretelefoner, også kombinert med mikrofon, og sett bestående av en mikrofon og en eller flere høyttalere; elektriske hørefrekvensforsterkere; elektriske lydforsterkeranlegg
- Platespillere uten innebygd forsterker ("record-decks"), andre platespillere, kassettspillere og andre apparater for gjengivelse av lyd, uten utstyr for opptak av lydapparater for opptak og/eller gjengiving av lyd
- Magnetiske lydbåndopptakere og andre apparater for opptak av lyd, også med utstyr for gjengivelse av lyd
- Apparater for opptak eller gjengivelse av videosignaler, også med innebygd videotuner
- Preparert, uinnspilt materiell for opptak av lyd eller liknende opptak av andre fenomener
- Videokameraer for stillbilder og andre videokameraopptakere; digitale kameraer
- Mottakere for radiotelefoni, radiotelegrafi eller radiokringkasting, også kombinert i felles kabinett eller kasse med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd eller et ur
- Mottakere for fjernsyn, også med innebygde radiomottakere for kringkasting eller med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd eller videosignaler; videomonitorer og videoprojektorer

Datamaskiner og relatert utstyr

- Automatiske databehandlingsmaskiner og enheter dertil; magnetiske eller optiske lesere, maskiner for overføring av data til databærere i kodet form samt maskiner for bearbeiding av slike data, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

Elektroniske komponenter

- Mindre transformatorer (<1 kva)
- Magnetstripekort og smart kort, med og uten innhold
- Elektriske motstander, spoler, kondensatorer, faste, variable eller regulerbare
- Trykte kretser, kretskort og deler til trykte kretskort
- Elektronrør (varmkatode-, kaldkatode- eller fotokatoderør), herunder vakuumrør og damp- eller gassfylte rør, kvikksølvlikeretterrør, katodestrålerør og rør til fjernsynskameraer
- Dioder, transistorer og liknende halvlederkomponenter; lysfølsomme halvlederkomponenter, herunder fotoelektriske celler, også sammensatte til moduler eller paneler; lysemitterende dioder; monterte, piezoelektriske krystaller
- Elektroniske, integrerte kretser og elektroniske mikrobyggeelementer

Telekommunikasjonsutstyr

- Elektriske apparater for linjetelefoni eller linjetelegrafi, herunder linjetelefonapparater med trådløse mikrotelefoner og telekommunikasjonsapparater for bærefrekvenssystemer eller for digitale linjesystemer; bildetelefoner og telefonsvarere
- Sendere for radiotelefoni, radiotelegrafi, radiokringkasting eller fjernsyn, også sammenbygd med mottakere eller apparater for opptak eller gjengivelse av lyd; fjernsynskameraer
- Radarapparater
- Antenner og antennereflektorer av alle slag; deler til slike
- Tyveri- eller brannalarmapparater og liknende apparater
- Koaksialkabler og andre koaksialledere
- Optiske fiberkabler

Andre IKT-produkter

- Tekstbehandlingsmaskiner
- Regnemaskiner og maskiner i lommeformat for registrering, lagring og visning av opplysninger, med regnefunksjoner; bokholderimaskiner, kassakontrollapparater
- Radionavigasjonsapparater og radiofjernstyringsapparater
- Utstyr til produksjon av kretskort
- Navigasjonsutstyr
- Fotogrammetriske, geodetiske instrumenter og apparater
- Elektrodiagnostikkapparater (herunder apparater for funksjonsundersøkelser eller for kontroll av fysiologiske parametre)
- Apparater basert på bruk av røntgenstråler, også til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk, herunder røntgen- fotoapparater eller &–terapiapparater
- Maskiner og apparater for prøving av hardhet, styrke, trykkfasthet, elastisitet eller andre mekaniske egenskaper hos materialer (f.eks. metaller, tre, tekstiler, papir, plast)
- Instrumenter og apparater for måling eller kontroll av gjennomstrømning, nivå, trykk eller andre variable forhold ved væsker eller gasser
- Instrumenter og apparater for fysiske eller kjemiske analyser (f.eks. polarimetre, refraktometre, spektrometre, gass- eller røykanalyseapparater)
- Forbruks- og produksjonsmålere for gasser, væsker eller elektrisitet, herunder justeringsmålere for nevnte målere
- Omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometertellere, skritt- tellere og liknende; hastighetsmålere og tachometre
- Oscilloskoper, spektralanalysatorer og andre instrumenter og apparater for måling eller kontroll av elektriske mengder
- Termostater, manostater

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå og fordeling på landsdeler.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ingen

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Lagring av grunnmaterialet er beskrevet i Om statistikken til den generelle statistikken om utenrikshandel med varer .

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken over utenrikshandelen med IKT-varer er å gi en oversikt over varestrømmene mellom Norge og utlandet og å skildre landets konkuranseevne innenfor den delen av utenrikshandelen som omfatter IKT-varer. Statistikken ble startet opp i 1999 med bakgrunn i en nordisk avgrensning av IKT-varer. I 2005 valgte man å gå over til OECDs definisjon på IKT-varer.

Brukere og bruksområder

Statistikken blir brukt av myndighetene, næringsorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og media.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er sammenlignbar med de land som benytter OECDs avgrensning for IKT-varer.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-2, 2-3 og 3-2.

EØS-referanse

Ingen

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter tolldeklarerte forsendelser av IKT-varer. Definisjonen på IKT-varer følger OECDs avgrensning med bakgrunn i internasjonal nomenklatur, det harmoniserte system (HS).

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på tall fra utenrikshandelen med varer. Den formelle dokumentasjonen av datagrunnlaget er beskrevet under denne statistikken .

Totaltelling. Tolldeklarerte varepartier under 1000 kroner og visse typer av varebevegelser, for eksempel varer til reparasjon, holdes utenom statistikken.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamlingen skjer i samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet og statistikkgrunnlaget er data fra tolldeklarasjoner.

Kontroll og revisjon av datagrunnlaget er beskrevet i Om statistikken til den generelle statistikken for utenrikshandelen med varer .

Beregningen som er utført på datamaterialet er nærmere beskrevet i Om statistikken til den generelle statistikken for utenrikshandelen med varer .

Konfidensialitet

I tabell 5 er eksporttallene for enkelte varegrupper i enkelte landsdeler konfidensielle. Enten fordi det er færre enn tre oppgavegivere, at en av oppgavegiverne står for over 90 prosent av verdien eller at to oppgavegivere står for over 95 prosent av verdien.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken over utenrikshandelen med IKT-varer ble første gang publisert i 1999 med tidsserier tilbake til 1995. Statistikken ble laget på bakgrunn av en avgrensning av IKT-varer som ble utarbeidet av de nasjonale statistiske byråene i de nordiske landene. I 2003 publiserte OECD et notat med forslag til klassifisering av IKT-varer. Denne avgrensningen avviker noe fra den som ble utarbeidet av de nordiske landene. Av hensyn til sammenlignbarhet med andre land er OECDs klassifisering valgt i den videre statistikkproduksjonen i Norge og de andre nordiske landene. OECDs avgrensning ble første gang benyttet i 2005 for statistikkårene 2000-2005. På grunn av den nye avgrensningen vil tallene for 2000-2004 avvike noe fra det som tidligere ble publisert for disse statistikkårene.

F.o.m. 2007 har det skjedd endringer i HS2002. Dette vil medføre at enkelte varer/varegrupper i pkt 4.2 kan ha flyttet til ny/annen kategori, ha blitt slått sammen/ splittet opp eller ha tilkommet IKT-varer. Tallene vil derfor avvike fra tall i tidligere publikasjoner. En ny internasjonal avgrensning av IKT-varer forventes i løpet av 2010.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Innsamlingsfeil i statistikkgrunnlaget oppstår ved at det ved tolldeklareringen kan gis feil opplysninger på grunn av misforståelse e.l., så fremt det ikke fanges opp ved TVINN-kontrollene

Ikke relevant

Ikke relevant

Tolldeklarerte vareforsendelser

Feilkilder ligger i bruk av feil varekode, opplysninger om mengde framkommet ved beregninger istedenfor direkte måling, forveksling av landkoder og måling av verdi ved varer som føres inn og ut ved bearbeiding.