Notater 2008/23

Utenrikshandel med tjenester : presentasjon av en ny publisering

Med denne rapporten presenterer Seksjon for Utenrikshandel (s270) sitt foreløpige opplegg for publisering av statistikk for utenrikshandel med tjenester.

 Rapportens oppbygging

I kapittel 2 beskriver vi bakgrunnen og formålet med UT-prosjektet, mens kapittel 3 beskriver opplegget for undersøkelsene som ligger til grunn for statistikken, herunder populasjons- og utvalgsspørsmål, samt innhentings- og bearbeidingsrutiner. Kapittel 4 beskriver nåsituasjonen; datakvalitet, forholdet mellom kvartalsundersøkelser og årsundersøkelser, samt tanker om å kutte ut årsundersøkelsene. I kapittel 5 tar vi for oss publiseringsnivå, mens kapittel 6 tar opp noen spesielle problemer rundt denne statistikken. Kapittel 7 – vedlegg - inneholder (1) noen figurer og tabeller om mulige ytterligere publiseringer, (2) en kort oversikt over tjenestetyper benyttet i denne undersøkelsen og (3) vårt oppsett for ”Om statistikken”.

Anbefaling om det videre arbeidet

Seksjon for Utenrikshandel skal publisere tall for Årsundersøkelsen 2006 basert på de oppblåste tallene man kommer fram til etter samarbeid med Seksjon for Metoder og standarder (s120), samt etter avklaringer med Seksjon for Samferdsel og reiseliv (s440) og Seksjon for Nasjonalregnskap (s930).Tallene for År 2006 er planlagt publisert før sommerferien 2008 (ca 20. juni 2008).

Seksjon 440 vil også samtidig starte publisering av tall hva angår utenriks sjøfarts eksport og import av tjenester overfor utlandet.

Avklaringer med s930 er nødvendige fordi tallene ikke nødvendigvis vil være sammenfallende med tall som er publisert i utenriksregnskapet, likeledes er avklaringen med s440 nødvendig fordi våre tall vedrørende tjenestene for næringen utenriks sjøfart ikke nødvendigvis vil være sammenfallende medtall publisert av s440. Det er således ønskelig å legge opp til at man opplyser om kjente avvik motandre SSB-statistikker ved publisering.

Utover høsten 2008 bør s270 legge opp til å prøve å bli à jour ved å publisere kvartalstall for gjennomførte kvartalsundersøkelser i 2007 og 2008. Dette innebærer at man innen utgangen av året 2008 skal ha publisert tall for 1., 2., 3., og 4. kvartal 2007, samt for 1., 2. og 3. kvartal 2008. Deretter skal så kvartalstall publiseres 12 uker etter kvartalets utløp.

S270 skal samarbeide videre med s120, s930 og s440 om spørsmålet rundt å avvikle årsrapporter ingen for undersøkelsen om utenrikshandel med tjenester. Det vil bli gjennomført en årsundersøkelse for 2007, første år uten årsundersøkelse vil således kunne bli 2008. I denne sammenheng må det sjekkes ut hvor store de kvartalsvise utvalgene må være for å kunne tilfredsstille kravene til en årsstatistikk, og om dette vil kunne være håndterbart i det løpende arbeidet. Det er i det foreliggende forslag lagt opp til at utvalgene for kvartalene i 2008 økes suksessivt, slik at utvalget for 4. kvartal 2008 skal tilfredsstille kravene for en årsundersøkelse.

Vi legger samtidig opp til at kvartalsundersøkelsene for 2008 skal kunne være like detaljerte som årsundersøkelsene for 2006 og 2007, CPA-kodene skal ytterligere fordeles på land og konserninterntjenesteandel. Vi vil allikevel ikke ha som et absolutt krav at den fullstendige spesifikasjonen skal gis i rapportene for 1., 2. og 3. kvartal - for oppgavene til 4. kvartal vil det imidlertid være et krav om fullstendig detaljering.

For 2008 har vi, på samme måte som i 2007, for øvrig lagt opp til at ”konsernintern tjenestehandel” skal spesifiseres på de øvrige tjenestetypene vi benytter i undersøkelsen, samt at det gis anledning til å føre noe av de konserninterne tjenestene i en samlesum. Fra og med rapportene for 1. kvartal 2009 vil vi ta bort denne anledningen til å angi en samlesum, slik at alt må spesifiseres på en konkrettjenestetype, se også vedlegg B.

Vi mener også at det bør arbeides noe mer med å sørge for en ”samlet” publisert tjenestehandel med utlandet på ssb.no, dette vil for innebære at data for finansielle næringer, for eksempel at data fra seksjonene 940 (kredittmarkdesstatistikk) og 950 (offentlige finanser) også bør publiseres på sammested.

Om publikasjonen

Tittel

Utenrikshandel med tjenester : presentasjon av en ny publisering

Ansvarlig

Per Øivind Grindalen

Serie og -nummer

Notater 2008/23

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

27

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt