Notater 2009/43

Statistikkontroller i TVINN

Samarbeidet mellom Toll- og Avgiftsdirektoratet (TAD) og Statistisk sentralbyrå (SSB) bygger på retningslinjer gitt i en samarbeidsavtale av februar 1990, senere revidert august 1993. I mai 2003 ble det undertegnet en ny oppdatert avtale om dataoverføring. Avtalen inneholder vedlegg om produksjonsrutiner og tilbakerapportering av feillister. Det er opprettet en styringsgruppe som skal overvåke at avtalen blir fulgt. I avtalen står det at en arbeidsgruppe med faste oppnevnte medlemmer skal målsette og organisere framdriften i samarbeidet.Ved etableringen av TVINN ble det fattet interesse for sannsynlighetskontrollene til Statistisk sentralbyrå.TAD og SSB har siden 1987 samarbeidet om å tilpasse statistikkontrollene i TVINN-systemet.Statistikkontrollene består av en pris-, mengde- og landkontroll. Priskontrollen tar utgangspunktet i varens gjennomsnittspris og ønskede verdier for øvre og nedre grense, mens mengdekontrollen sjekker forholdet mellom nettovekt og mengde i annen enhet. Landkontrollen legger ut land/varenummer kombinasjoner som vi ønsker å kontrollere.I 1988 samarbeidet SSB med TAD og konsulentfirma Avenir om programmering av statistikkontrollene iTVINN. Hver måned leverer SSB nytt og oppdatert tallmateriale som grunnlag for kontrollene.Tallmaterialet består av parametre og gjennomsnittstall for de kjennemerker og verdier som er med i kontrollene. TVINN er bygget opp av en inputkontroll og en maskekontroll. Inputkontrollen tester om kodene er gyldige (varenummer, landkode osv), mens maskekontrollen tester på faste og variable masker(sannsynlighetskontroller, betingelser, restriksjoner m.m.). Maskekontrollene kan endres etter behov og tilpasses den mengden man ønsker å kontrollere. Statistikkontrollene er lagt inn under de faste maskene.Endringer i disse kontrollene gjøres i samarbeid med SSB. For at priskontrollene i TVINN skal bli best mulig, er det viktig at tollvesenet gir tilbakemelding til TADom ønskede endringer av grensene.

Om publikasjonen

Tittel

Statistikkontroller i TVINN

Ansvarlig

Anton Gautvedt

Serie og -nummer

Notater 2009/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

12

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt