Rapporter 2020/04

Om utviklingen i netthandelen siden 2010

På nett med betalingskort over landegrensene

Ny statistikk for grensekryssende betalinger med kort over internett viser en sterk vekst i netthandelen siden 2010.

Rapporten viser også beregninger i SSB til nasjonalregnskapet av nordmenns netthandel i utlandet, medtatt beløp under 350 kroner, og statistikk for privatpersoners import av varer for mellom 350 og 3000 kroner basert på tolldata. Rapporten har videre med statistikk basert på spørreundersøkelser om personer som handler på nett etter kjønn og alder. I tillegg omtaler rapporten statistikk som SSB har publisert siden 2008 for handel mot norske nettsteder, basert på Skattedirektoratets oppgaveregister.

  • Statistikken for grensekryssende betalinger med kort over internett viser en sterk vekst i netthandelen med kort over landegrensene. I 2018 brukte innlendinger kort i utenlandske nettbutikker for et fem ganger så høyt beløp som i 2010, 65,7 milliarder kroner. Nettbruken utenlands var også større enn nettbruken med norske kort innenlands. Nesten halvparten av bruken av norske kort i utlandet skjedde mot internett i 2018, mot 25 prosent i 2010. Utlendingenes netthandel med kort i Norge er lavere, men har også vokst betydelig, fra 3 milliarder kroner i 2010 til 20,3 milliarder i 2018.
  • Bruken av norske kort på nett i utlandet fordelte seg med 84,7 millioner kjøp av varer for i alt 23,2 milliarder kroner og 46,4 millioner kjøp av tjenester for 36,9 milliarder kroner i 2018. Digitale varer og tjenester har blitt en viktig del av denne handelen. I alt ble det registrert 44,8 millioner kjøp på brukerstedskoder som går til iTunes, Spotify, Netflix mv. for 5,7 milliarder kroner. En stor del av annen varehandel gjaldt klær og sko (3,6 milliarder kroner) og elektriske varer (3,4 milliarder kroner). Mye tjenestehandel ellers gjaldt flyreiser og annen transport (i alt 17 milliarder kroner) og overnattings- og serveringsvirksomhet 2,9 milliarder kroner. I tillegg ble det overført penger for i alt 5,6 milliarder kroner.
  • Gjennomsnittsbeløpet for netthandelen med norske kort i utlandet har gått ned som følge av mer kjøp av digitale produkter og tollfritak for varer inntil 350 kroner inklusive transport og forsikring, som ble innført i 2015. Nedgangen gjaldt varer. I 2018 var hvert kjøp av varer og tjenester i snitt på henholdsvis 274 og 654 kroner, mot 556 kroner og 646 kroner i 2010.
  • Mer enn 95 prosent av utlendingenes netthandel med kort i Norge gjelder kjøp av tjenester. I 2018 var det kjøp av flyreiser for 16,9 milliarder kroner på flyreiser og 1,3 milliarder kroner på annen transport.
  • Over 90 prosent av handelen med norske kort på nett i utlandet i 2018 gjaldt EU-land der det særlig ble brukt store beløp i Sverige og Storbritannia. 72 prosent av omsetningen med utenlandske kort i norske nettbutikker gjaldt kjøp fra EU-land. I de senere årene har det vært økning i bruken av kort fra Amerika (USA) og Asia i norske nettbutikker.
  • Statistikken for netthandel fra ulike leverandører etter kjønn og alder viser at andelen i befolkningen som har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester på nettet økte fra 25 prosent i 2009 til 36 prosent i 2019.
  • I endelig nasjonalregnskap for 2017 ble husholdningenes import av varer for under 350 kroner beregnet til 7,7 milliarder kroner i 2017. Statistikken for utenrikshandel basert på tolldata viser at det ble fortollet varer til en verdi på mellom 350 kroner og 3000 kroner, importert av privatpersoner, for i alt 1,8 milliarder kroner i 2018.

 

Om publikasjonen

Tittel

På nett med betalingskort over landegrensene. Om utviklingen i netthandelen siden 2010

Ansvarlig

Anne Frøberg, Bendik Pay, Espen Kristiansen, Mats Kristoffersen og Ellen Stafne Western

Serie og -nummer

Rapporter 2020/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Emner

Varehandel, Utenriksregnskap, Utenrikshandel

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1061-2

ISBN (trykt)

978-82-587-1060-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

47

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt