Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

Økt pengestrøm til utlandet

Publisert:

Balansen mellom inngående og utgående pengestrømmer til og fra Norge endret seg kraftig i løpet av 2008. Mens inngående betalinger var større enn utgående i de tre første kvartalene, var situasjonen helt motsatt i 4.kvartal.

I 2008 var verdien på utgående betalinger til sammen 1 368 milliarder kroner. Verdien på inngående betalinger var på 1 497 milliarder kroner (finansiell sektor er utelatt). Dette tilsvarer inngående og utgående betalinger på rundt 300 000 kroner per nordmann. Mesteparten av transaksjonene, både utgående og inngående, gikk mellom Norge og EU-land.

Hvorfor trenger vi denne statistikken?

Mangfoldige milliarder kroner går inn og ut av Norge hver dag gjennom banksystemet. Dette stadfester hvor globalisert økonomien er blitt. Statistikken ”Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet” gir et bilde av hvilke deler av verden vi har økonomiske relasjoner med og størrelsen på denne økonomiske kontakten.

Oversikt over pengetransaksjoner er en viktig brikke for å kunne kartlegge hvordan Norge påvirkes av økonomisk globalisering.

Statistikken ”Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet” ble første gang publisert for første kvartal 2008 med påfølgende kvartalsvise publiseringer. Datagrunnlaget er hentet fra valutaregisteret. Alle grensekryssende betalinger til og fra Norge registreres både fra privatpersoner og foretak, inklusive de offentlige. Statistikken presenterer kun transaksjoner via bank; men de finansielle foretakene (banker, forsikringsselskap etc.) er utelatt. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med utenriksregnskapet, som også dekker den utelatte sektoren.

Pengestrømmen ut av Norge opp 37 prosent

Når det gjelder utgående transaksjoner var det store forskjeller fra kvartal til kvartal i 2008, både for overførte beløp og hvilke land disse beløpene ble overført til. For utgående betalinger var det spesielt den kraftige økningen på nærmere 37 prosent fra tredje til fjerde kvartal som skilte seg ut. Mye av dette kan tilskrives en kraftig vekst i utgående overføringer til Norden, EU ellers og Nord- og Mellom-Amerika. I tilegg ble overføringene til Asia nesten doblet fra 2.kvartalandre til 3. kvartal.

Når det gjelder inngående overføringene i 2008, biter en seg merke i økning av verdien de første tre kvartalene, mens det i 4. kvartal var en reduksjon. Hovedkomponenten var reduksjonen i betalinger fra Norden og Asia. Nedgangen kommer kanskje som en utjevning av den kraftige oppgangen på mer enn 24 prosent fra 2. til 3. kvartal.

Grensekryssende betalinger via norsk bank i 2008. Millioner kroner
 
  Utgående betalinger Inngående betalinger
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
 
I alt  282 739    301 559    330 254    453 460   1 368 012    316 989    343 260    424 767    412 031   1 497 047
Norden  102 239  115 400  112 761  137 740  468 140  126 841  157 900  151 176  130 627  566 544
EU ellers  123 945  129 935  147 313  211 728  612 921  131 868  138 849  195 006  209 116  674 839
Europa ellers 12 333 13 490 13 416 15 473 54 712 4 701 4 422 6 043 5 303 20 469
Afrika 1 581 1 622 1 489 12 328 17 020 1 300 1 388 1 045 1 171 4 904
Asia 18 770 17 794 31 331 31 704 99 599 15 647 15 693 41 203 18 558 91 101
Nord- og Mellom-Amerika 19 999 19 054 19 336 39 899 98 288 34 498 22 366 26 764 45 104  128 732
Sør-Amerika 1 673 2 206 2 165 2 310 8 354  757  972  982  960 3 671
Oseania 2 199 2 057 2 443 2 277 8 976 1 377 1 670 2 549 1 191 6 787
 

Mer kommer inn, enn det går ut

I 2008 var totale innbetalinger rundt 10 prosent høyere enn totale utbetalinger. I de to første kvartalene lå inngående betalinger henholdsvis 13 og 15 prosent høyere enn utgående betalinger, mens inngående betalinger lå hele 30 prosent høyere enn utgående betalinger i 3. kvartal. I 4.kvartal ble alt snudd, slik at verdien på inngående betalinger var 9 prosent lavere enn utgående betalinger.

I 2008 endret forholdet mellom inngående og utgående betalinger seg spesielt markant innenfor næringene ”bergverksdrift og utvinning”, ”industri” og ”eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet”.

Inngående og utgående betalinger fordelt på næring (ekskludert privatpersoner). 2008. Millioner kroner

Innenfor bergverksdrift og utvinning var det inngående beløpet høyere enn det utgående i de tre første kvartalene. I 3.kvartal var inngående beløp nesten fem ganger så høyt som det utgående. Fra 3. til 4. kvartal gjorde verdiene en kuvending og de inngående betalingene var i underkant av 17 prosent lavere enn de utgående. Denne næringen domineres av oljesektoren, og endringer i transaksjoner kan til en viss grad forklares av endrede oljepriser.

Innenfor industrien var det ikke like dramatiske endringer, men det kommer fram at de inngående betalingene stadig nærmer seg utgående gjennom året. I 1.kvartal var inngående betalinger nærmere 47 prosent høyere enn utgående. I 4. kvartal var inngående betalinger imidlertid bare 9 prosent høyere enn de utgående betalingene. årsaken til dette kan ligge i nedgang i ordre fra utlandet.

I næringen eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet er det forholdsvis jevnt mellom inngående og utgående betalinger i alle kvartal bortsett fra i tredje kvartal. Da er innkommende betalinger 45 prosent høyere enn utgående.

At de utgående betalingene var større i 4.kvartal enn de inngående, kan skyldes spesielle forhold som for eksempel at oljeskattene betales i oktober eller at norske bedrifter gjorde store investeringer i utlandet. Det kan imidlertid også skyldes strukturelle problemer for norsk økonomi. Betalingsstrømmene i fjor ble mest sannsynlig påvirket av den internasjonale finanskrisa gjennom at utenlandske bedrifter hentet ”hjem” likviditet, eller ved finanskrisens påvirkinger på oljepris, valutakurser og etterspørsel etter norske eksportprodukter.

Forskjell i størrelse på inngående og utgående betalinger i 1.-4. kvartal 2008 og hele 2008. Næringsfordelte tall (ekskludert privatpersoner). Prosent
 
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Total
 
Totalt 13,2 15,0 29,7 -9,1      10,1
Jordbruk og skogbruk -65,6 -90,2 -83,1 -88,7 -82,3
Fiske 62,3 53,4 52,3 48,0 53,7
Bergverksdrift og utvinning  130,1  320,5  487,5 -16,8  116,3
Industri 46,6 24,9 23,0 9,8 23,4
Kraft- og vannforsyning -30,5 -17,4 -21,2 -33,6 -26,4
Bygge- og anleggsvirksomhet -61,6 -50,1 -60,0 -44,3 -53,1
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater -54,4 -53,4 -50,8 -47,8 -51,5
Hotell- og restaurantvirksomhet -32,1 19,2 -2,6 -18,6 -10,3
Transport og kommunikasjon 41,2 25,8 13,5 20,2 24,9
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet -6,2 -3,0 45,0 9,3 15,1
Offentlig forvaltning -64,7 -25,5 -57,5 -22,4 -38,9
Undervisning -49,6 -37,1 -40,0 -35,5 -40,6
Helse- og sosialtjenester -61,5 -71,7 -75,7 -79,3 -72,9
Andre sosiale og personlige tjenester -38,3 -36,7 -37,8 -22,9 -33,6
Lønnet husarbeid . . . . .
Internasjonale organer og organsisasjoner  425,0  155,6  413,3 72,9  176,9
Ufordelt -12,1 -46,0  252,5 -21,9 27,8
 

Finanskrisa endrer betalingsstrømmene

Det er vanskelig å si noe sikkert om sammenhengen mellom finanskrisa og betalingsstrømmen mellom Norge og utlandet. året 2008 har vært et vanskelig og ustabilt for de fleste økonomier i verden, noe som også har hatt innvirkning på Norges økonomiske kontakt med utlandet. To faktorer som kan påvirke betalingsstrømmene er valutakurser og oljepriser.

Endring i valutakurser kan ha innvirkning på valutasammensetningen av bankoverføringer mellom Norge og utlandet. Fordi finanskrisen satte inn for fullt i juli 2008, sammenlignes valutakurser i andre og første halvår. I denne sammenligningen skiller amerikanske dollar (USD) seg ut og har hatt en kursøkning i forhold til norsk krone på i overkant av 22 prosent. USD var den tredje mest vanlige valutaen både på inngående og utgående betalinger. Euro, som var den vanligste valutaen etter norske kroner, både på inngående og utgående betalinger, hadde en stigning på i underkant av 7 prosent i forhold til den norske kronen fra første til andre halvår av 2008. De fem største valutaene dekker til sammen 94 prosent av utgående betalinger, og i underkant av 97 prosent av de inngående.

Norges banks valutakurser i 2008. Månedsgjennomsnitt

økt bruk av amerikanske dollar

For utgående transaksjoner var valutasammensetningen forholdsvis lik i første og andre halvår av 2008. Amerikanske dollar skilte seg ut med en andel som var 9 prosentpoeng høyere i andre halvdel av enn i første halvdel av året. I samme periode økte utgående betalinger gjennomført med dollar med over 88 prosent i verdi. Til sammen steg de fem største valutaene i underkant av 34 prosent, noe som innebærer at bruken av USD gikk vesentlig opp.

Utgående betalinger 2008 i første og andre halvår fordelt på valutatyper. Millioner kroner
 
Valuta 1. og 2. kvartal 3. og 4. kvartal
Verdi Prosent
av total
Verdi Prosent
av total
 
EUR  160 722      28,1      201 546      26,3
GBP 19 847 3,5 23 404 3,0
NOK  198 552 34,7  234 692 30,6
SEK 52 782 9,2 54 400 7,1
USD  118 419 20,7  222 664 29,0
Total  550 320  100,0  736 706  100,0
 

Valutasammensetningen på inngående transaksjoner var også forholdsvis lik de to halvårene i 2008. Amerikanske dollaren hadde også her den største endringen, med enn oppgang i andel på 6 prosent i andre halvdel av året. I 2008 økte verdien av transaksjoner gjort med dollar med 63 prosent, mens de fem største valutaene til sammen hadde en økning på i underkant av 26 prosent.

De store endringene i dollarkursen, i forhold til norske kroner, kan ha motivert aktører i økonomien til å i større grad fastsette kontraktspriser i dollar framfor norske kroner. Ved å bruke dollar, sikrer foretak som har kostnader i dollar mot tap på grunn av kursendringer. Samtidig er det også mulig, dersom en tror at dollarstyrkingen er midlertidig, å få gevinster ved å ta opp gjeld i dollar.

Nye undersøkelser erstatter Norges Banks valutastatistikk

Norges Banks valutastatistikksystem ble avviklet fra og med januar 2005. Dette systemet dekket primært to behov, statistikk på utenlandstransaksjoner og kontrollmyndigheters adgang til å overvåke grensekryssende kriminalitet.

For å erstatte statistikkdelen har Statistisk Sentralbyrå i samarbeid med Norges Bank utviklet et nytt utvalgsbasert statistikksystem som heter ”undersøkelse om utenriksøkonomi”. Kontrollmyndighetenes behov har blitt videreført gjennom opprettelsen av Valutaregisteret.

 

Valutaregisteret eies av Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD). De er faglig ansvarlig og står i dag for driften av registeret. I første omgang er dette et kontrollregister tilrettelagt for politi, skattemyndigheter og andre kontrollmyndigheter. For å sikre at registeret også kan benytte til statistikkformål har Statistisk Sentralbyrå bidratt i prosessen med å opprette det.

 

I Valutaregisteret registreres opplysninger om valutautveksling og overføringer av betalingsmidler inn og ut av Norge. Alle som overfører betalingsmidler, på vegne av seg selv eller på vegne av andre, er i utgangspunktet pliktige til å rapportere til registeret. Hovedtyngden av betalingene skjer via bank. Bruk av utenlandsregistrerte kredittkort i Norge og norskregistrerte kredittkort i utlandet registreres imidlertid også i registeret. Det samme gjelder valutaveksling, fysisk inn- og utførsel av betalingsmidler, samt andre former for betalingsoverføring.

Inngående betalinger 2008 i første og andre halvår fordelt på valutatyper. Millioner kroner
 
Valuta 1. og 2. kvartal 3. og 4. kvartal
Verdi Prosent
av total
Verdi Prosent
av total
 
EUR  154 561       23,5       156 245      18,8
GBP 17 803 2,7 18 220 2,2
NOK  293 755 44,7  360 762 43,3
SEK 24 211 3,7 25 284 3,0
USD  151 578 23,1  247 663 29,7
Total  641 908  100,0  808 174  100,0
 

Oljeprisen påvirker betalingene

Betalingsstrømmene mellom Norge og utlandet påvirkes også av oljeprisene. Endring i oljeprisene kan blant annet forklare noe av endringen i innkommende betalinger innen bergverksdrift og utvinning på den måten at lavere oljepris kan medføre reduserte innkomne betalinger. Oljeprisene var høye hele første halvdel av 2008 og nådde en topp i juli. De gikk deretter raskt ned og ble mer enn halvert fra juli til desember 2008. Gassprisene har vært mer stabile.

Månedsnitt på olje- og gasspriser i 2008. Kroner og USD

Kontakt