Medvind i globale finansmarkeder

Publisert:

Norges porteføljeinvesteringer i utlandet var på 10 235 milliarder kroner ved utgangen av 2017, en økning på 12 prosent fra året før. Samlede investeringer i Sverige og Kina pekte seg ut med en solid økning i 2017.

En positiv utvikling i verdens finansmarkeder bidro til at verdien av Norges samlede porteføljeinvesteringer i utlandet økte med 1 096 milliarder kroner fra utgangen av 2016 til utgangen av 2017, viser statistikken Porteføljeinvesteringer i utlandet.

Sverige og Kina tiltrakk seg norske investorer

2017 var et år preget av sterk kursvekst i blant annet asiatiske aksjemarkeder. Denne veksten bidro, sammen med nettokjøp av verdipapirer, til at porteføljeinvesteringene i Kina steg med 67 milliarder til 202 milliarder kroner ved utgangen av året. Japan er fortsatt det viktigste enkeltlandet i Asia for norske investorer.

I samme periode steg Norges samlede porteføljeinvesteringer i Sverige med hele 102 milliarder kroner til 443 milliarder ved utgangen av året. Av denne økningen kan 73 milliarder kroner tilskrives økte beholdninger av rentepapirene obligasjoner og sertifikater. Norske bankers kjøp av svenske rentepapirer er hovedforklaringen på større beholdninger.

Figur 1. Investeringer i utvalgte land

2016 2017
Japan 650 766
Sverige 341 443
Kina 135 202

Skifte i porteføljesammensetningen grunnet oljefondet

Fordelingen mellom aktivaklassene aksjer og andeler og obligasjoner og sertifikater var henholdsvis 64 og 36 prosent ved utgangen av 2017. Sammensetningen året før var henholdsvis 60 og 40 prosent. Skiftet skyldes i hovedsak en endring i Statens pensjonsfond utlands (populært kalt oljefondet) investeringsmandat fra 1. januar 2017.

Figur 2. Verdipapirallokering over tid

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aksjer og andeler 40.405 45.315 38.853 54.364 55.718 53.997 55.901 57.769 58.205 58.640 59.998 64.000
Obligasjoner og sertifikater 59.595 54.685 61.147 45.636 44.282 46.003 44.099 42.231 41.795 41.360 40.002 36.000

Statens pensjonsfond utland største investor

Sektor offentlig forvaltning, med Statens pensjonsfond utland som dominerende investor, var største aktør med 8 372 milliarder kroner i porteføljeinvesteringer. Til tross for at den norske stat foretok nettouttak fra fondet i 2017, økte offentlig forvaltnings investeringer med 13 prosent. Positiv utvikling på verdens finansmarkeder samt en moderat svekkelse av den norske kronen bidro til dette.

Figur 3. Totale porteføljeinvesteringer, herav sektor offentlig forvaltning

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Porteføljeinvesteringer i alt 2721 2944 3663 3757 4283 4442 4996 6413 7904 9066 9136 10235
Offentlig forvaltning 1915 2092 2773 2753 3175 3297 3811 5048 6341 7362 7427 8372

 

Kontakt