Norsk våpeneksport 2009-2013

Markant fall i våpeneksporten

Publisert:

Verdien av norsk våpeneksport gikk ned med over 400 millioner i 2013, og endte på omtrent 2,1 milliarder kroner. Eksporten av våpen har falt sammenhengende siden 2008. Varegruppen våpen og våpendeler falt mest, med en nedgang på 580 millioner kroner.

Ifølge tolldeklarasjoner eksporterte Norge militærutstyr for nesten 2,1 milliarder kroner i 2013. Varegruppen bomber, granater, miner, raketter og lignende krigsmateriell var med en eksport på i overkant av 1 milliard kroner, det vi solgte mest av i 2013. Det er første gang siden 2004 at denne varegruppen er størst, og eksporten steg med 178 millioner kroner fra 2012.

Merk at tallene benyttet i denne artikkelen baseres på registrert eksport av våpen, ammunisjon og stridsvogner. Det tas dermed ikke hensyn til eventuell underrapportering eller illegal våpenhandel, som i mange land trolig er betydelig. Dette gjør det dermed vanskelig å si noe om Norges faktiske rolle på verdensmarkedet.

Figur 1

Eksport av militærutstyr ifølge tolldeklarasjoner, etter varegruppe. Andel av verdien i året

Figur 2

Eksport av militærutstyr, etter utvalgte bestemmelsesland. Andeler av verdien i året

Økt eksport til USA

De tre største mottagerne av norske våpen i 2013, ut fra verdi, var USA, Sverige og Polen. Eksporten til USA økte med 79 millioner kroner fra 2012 til 2013 og endte på 567 millioner kroner. USA har lenge vært den største kunden for norske våpen, men 2013 er det første året siden 2008 at eksporten dit har økt. Eksporten til Sverige beløp seg til 334 millioner kroner, mens Polen endte på 295 millioner kroner. Dette er en oppgang på henholdsvis 223 og 47 millioner kroner.

Størst nedgang i våpeneksporten var det til Chile og Sveits. Eksporten til disse landene ble redusert med henholdsvis 299 millioner kroner og 220 millioner kroner til 0,6 og 90 millioner kroner. Eksporten av våpen til Chile har tradisjonelt vært lav, men økte kraftig i forbindelse med en ny avtale i 2012. Våpeneksporten til Sveits var høy i 2011 og 2012, men er nå redusert.

Merk at ettersom eksport av forsvarsmateriell ofte består av store og dyre leveranser, er det stor variasjon i eksporten av disse varegruppene fra år til år og til hvilke land disse blir eksportert. I tillegg påvirkes norsk eksport av militærutstyr ofte av i hvilken grad Norge har investert i utvikling av forsvarsmateriell i utlandet.

Årsakene til forskjellen mellom SSB-tall og tall i stortingsmeldingen

Tallene som SSB publiserer om eksport av stridsvogner, våpen og ammunisjon, avviker noe fra de tallene som publiseres i St. meld. Nr.49 (2012-2013). Dette skyldes blant annet at Utenriksdepartementet (UD) bruker en annen vareinndeling enn tollvesenet. UD inkluderer også eksport av tjenester og reparasjonshandel. I tillegg vil også ulik periodisering samt feil og misforståelser ved tolldeklarering kunne påvirke resultatene.

SSBs tall for eksport av militærutstyr

Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter tolldeklarasjoner for å utarbeide statistikk om eksport av varer. Eksport av militærutstyr omfatter følgende varer: Stridsvogner og andre motordrevne, pansrede stridskjøretøyer, også utstyrt med våpen, samt deler til slike kjøretøyer (Varegruppe 87.10)

Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil, alle varenumre i kapittel 93

Sammen utgjør disse varenumrene gruppen for våpen og ammunisjon (891) i FNs inndeling av varer etter bearbeidingsgrad, SITC. Rev. 3 og 4.

Statistikken inkluderer ordinært salg fra norske eksportører til utlandet. Utstyr som blir levert mellom norsk og utenlandsk forsvar som følge av militæravtaler, blir ikke deklarert, og faller dermed utenfor den offisielle statistikken. Dette gjelder også utstyr til bruk av norske forsvarsstyrker i utlandet.

Det foreligger ingen konfidensialitet i tallene på våpeneksport.

Andre internasjonale tall

Det svenske fredsforskningsinstituttet (SIPRI) publiserer tall som rangerer verdens land etter våpeneksport. Tallene der skiller seg fra SSBs. Dette henger sammen med at de to institusjonene henter inn data fra ulike kilder: Tall fra SSB bygger på innrapporterte eksportopplysninger, mens SIPRI bruker spørreundersøkelser, mediene og offentlige dokumenter. I tillegg har de to forskjellige datagrunnlag, SIPRI inkluderer også krigsfartøy, kampfly og militært teknologisk utstyr i sine tall.

Kontakt