Økonomiske analyser, 3/2005

Kvartalsvis utenriksregnskap

Publisert:

Formålet med denne artikkelen er å orientere om hovedlinjene i et nytt system for innsamling og bearbeiding av data til utenriksregnskapet. Bakgrunnen er at Norges Banks valutastatistikk er lagt ned. Omleggingen fører til at utenriksregnskapet fra og med 2005 publiseres hvert kvartal, mot tidligere hver måned. Den største endringen i datainnsamlingen er at det er etablert nye kvartalsvise og årlige utvalgsundersøkelser av næringslivet. Publiseringstabellene er i hovedsak beholdt som før, men brukere bør generelt være forsiktig med å tolke endring i tallene fra 2004 til 2005. For tjenesteeksport og -import, som inngår i BNP, er det av hensyn til kvartalsvis nasjonalregnskap lagt vekt på å beskrive utvikling mest mulig riktig.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt