Utenrikshandel

Historisk økonomisk vekst i India

Publisert:

Indias økonomiske betydning har økt de senere årene, og fremstår i dag som et av de viktigste vekstområdene i verden. Veksten er drevet av store utenlandske investeringer, økt privat forbruk og økt eksport. Høy økonomisk vekst forventes også de nærmeste årene. Veksten gjenspeiles også i at samhandelen mellom Norge og India øker.

Bruttonasjonalproduktet viser at India de siste årene har stått overfor et kraftig oppsving. Prognosene for 2008 peker i retning av en vekst på oppunder 9 prosent, og er i tråd med trenden med en vekst på over 8 prosent siden 2004. 1 Det er særlig innen industri og tjenesteyting veksten har vært tydelig. Inflasjonen har imidlertid steget, og lå i 2008 på nær 12 prosent mot 4 prosent i 2007. 2

For Norge fremstår India som et viktig fremtidig marked både gjennom eksport og gjennom lokal produksjon. Norge er også klart for mer import fra India, ettersom Norge har fjernet tekstilkvoter og India har konkurransedyktige priser og kvalitet på produktene. Dereguleringer sammen med stadig bedre infrastruktur og et mer åpent finansielt marked har gitt bedre markedstilganger, og bidratt til at handelen med Norge også øker innen områder som forskning og utvikling, IT, bioteknologi, lær - og tekstilproduksjon og telecom.

Flere årsaker til historisk vekst

Indias økonomiske vekst er historisk unik med hensyn til antallet som løftes ut av fattigdom, økningen i forbruk og endringene i forbruksmønstre. Den økonomiske veksten er drevet av sterk økning i utenlandske investeringer, forholdsvis liberal økonomisk politikk, økt privat forbruk og økt eksport. Denne utviklingen har igjen ført til et enormt oppsving i IT-sektoren, økt sysselsetting og en stadig voksende middelklasse.

økonomiske reformer på 1990-tallet

Etter selvstendigheten i 1947 var indisk økonomisk politikk inspirert av sterk sentralstyring, femårs planer og en forholdsvis lukket og regulert økonomi. Man tok sikte på å bygge opp tung industri og redusere landets enorme fattigdom. Imidlertid ble India samtidig isolert fra internasjonal økonomi, og den sterke statlige styringen bremset opp utviklingen.

I 1991 foretok India en grunnleggende omstrukturering av sin økonomi. Målet var å reformere finanssektoren, redusere det offentliges rolle og la privat sektor få ta en langt større del i landets utvikling. Reformene la mye av det strukturelle grunnlaget for økonomisk vekst. Industrisektoren fikk betydelig bedre betingelser og er nå et solid drivhjul i indisk økonomi. India opplevde svært rask økonomisk oppgang fra midten av 1990-tallet. Samtidig økte de utenlandske investeringene kraftig som resultat av redusert kontroll med utenlandsk handel og investeringer. Dette førte til en tredobling av utenlandske investeringer i 2006. 3

Tidlig på 1990-tallet hadde India en lengre periode med proteksjonisme også etter at de utenlandske investeringene økte. Slik ble det mulig å bygge opp en innenlandsk produksjon. Høye importbarrierer skapte samtidig insentiver for utenlandske investorer til å investere i produksjon i India for salg i India. Mens importbarrierene gradvis ble avviklet fra midten av 1990-tallet, har den stadig mer omfattende innenlandske produksjonen supplert både det innenlandske og i økende grad det utenlandske markedet.

Rikelig tilgang på billig, velkvalifisert arbeidskraft

Som et av verdens mest folkerike land har India en demografisk fordeling som sørger for en stor, utdannet og ung arbeidsstyrke. En annen viktig faktor er det lave lønnsnivået, også blant velkvalifiserte arbeidstakere. Konkurransen er høy, og arbeidsinnsatsen stor.

Endrede demografiske vilkår i India har også bidratt til den økonomiske veksten gjennom økt innenlandsk forbruk. India har over 1 milliard innbyggere, med en økende middelklasse som i dag teller rundt 300 millioner mennesker, hvorav rundt 150 millioner har et levesett på nivå med det vesteuropeiske.

Godt utbygd infrastruktur gir økte utenlandsinvesteringer

Indias kraftige investeringer i utbygging av infrastruktur og sikring av landets energiressurser bør også nevnes som en faktor bak den økonomiske veksten. Utenlandsinvesteringene har økt kraftig, og India er stadig et attraktivt land for investeringer. India fremstår i dag som et marked med store muligheter.

Høy teknologisk kunnskap med stort oppsving i IT-sektoren

Samtidig skjer det en rivende teknologisk utvikling. Outsourcing, høyteknologisk og eksportrettet utvikling og produksjon, samt stor satsing på informasjonsteknologi bidrar til å styrke Indias konkurranseevne. For mange land er India en viktig leverandør av faglig kompetanse i den globale høyteknologiske industrien.

økt handel med tjenester

Den økende tjenestehandelen i India skyldes dels økt kjøpekraft som følge av økt inntektsnivå i befolkningen og dels deregulering innen viktige tjenestemarkeder. Samtidig bidrar en mer omfattende tilstedeværelse av multinasjonale selskap som ofte handler tjenester over grensene.

økt eksport

Indias økonomi gjør det bra på flere områder. Eksportsektorer som øker er informasjonsteknologi, bioteknologi og bioinformatikk, medisiner og ”soft power” -sektorer som film og musikk.

Endelig kan mindre språkbarrierer ha bidratt til utviklingen. Utbredelsen av engelsk har også i seg selv vært en vesentlig faktor for utviklingen av spesielt indisk IT-industri. Med Indias 32 språk, 6 store religioner, 4384 selvdefinerte etniske grupper og 25 delstater, har det vært et stort behov for et overbyggende språk. India har i dag verdens største engelsktalende akademiske arbeidsstyrke utenfor USA, og all høyere utdannelse foregår i dag på engelsk.

Indias utvikling sett i forhold til Kinas utvikling

Indias økonomiske vekst har som nevnt vært på over 8 prosent de siste årene. Veksten har ikke vært så sterk siden de økonomiske reformene startet på begynnelsen av 1990-tallet. Oppskriften på sterkere vekst har vært den samme som i Kina: Mer marked, mer konkurranse, økonomisk frihet, liberalisering av handelen med utlandet og stor satsning på investeringer. Den økonomiske styrken til India er i dag likevel bare knapt halvparten av Kinas.

Kinas forsprang skyldes blant annet forskjellig type industri. Mens Kina har en stor industri for masseproduksjon og -forbruk, har India i større grad en industri basert på kunnskap og tjenesteyting. Indias IT-kompetanse kan imidlertid på sikt gi India store fordeler. Det er nettopp IT som øker farten i Indias økonomi.

Både Kina og India har billig arbeidskraft. Med drøyt 1 milliard innbyggere er utgangspunktet nesten det samme. Arbeidsstokken er imidlertid bedre utdannet i India. I tillegg behersker en indisk arbeider engelsk mye bedre enn en kinesisk. En annen fordel er at India har et veletablert demokrati, som kan medvirke til at andre land ikke kvier seg for å handle med det.

Samhandel mellom Norge og India

Samhandelen mellom Norge og India er i vekst, selv om den fortsatt er liten tatt i betraktning det store marked som India utgjør. Den norske andelen i Indias import er mindre enn Indias andel av norsk eksport. Den moderate norske eksporten kan blant flere forhold skyldes geografisk og kulturell avstand i tillegg til høye tollbarrierer. Dette avspeiler imidlertid bare direkte samhandel med varer. Det er også en omfattende indisk tjenesteeksport til Norge (IT, ingeniørtjenester) samt eksport og import til India via tredjeland i Asia og Midtøsten.

Samtidig er India et betydelig uutnyttet eksportpotensial, og veksten i norske eksportandeler til India har bedret seg over tid. Indias liberalisering av handelen har først og fremst gjort det lettere for Norge å eksportere industrivarer og å etablere industriproduksjon i India.

Samhandelen mellom Norge og India 2000-2007. Millioner NOK.

Kilde: Utenrikshandelsstatistikken, Statistisk sentralbyrå. Omfatter ikke handel med tjenester.

Samhandelen i tall

I 2007 var samhandelen 5,1 milliarder kroner, en økning på 40 prosent fra 2006, og rundt 150 prosent fra 2004. 4 Norge ligger likevel ikke blant de store handelspartnerne og utgjør bare 0,31 prosent av Indias totale handel. Den norske vareeksporten utgjør ikke mer enn 0,1 og 0,2 prosent av importen til India.

India har til en viss grad økt andelen i norsk eksport de seneste årene, og fra 2006 til 2007 økte norsk eksport til India med 58 prosent. Den største norske eksportvaregruppen er maskiner spesielt elektriske maskiner og apparater. Varer som ellers dominerer norsk eksport til India er malmer, gjødsel, kjemiske produkter, transportmidler, metaller og stål. Det forventes at eksporten til India vil bli mer diversifisert i tiden fremover.

Norsk import fra India økte med 14 prosent fra 2006 til 2007, hovedsakelig grunnet økt import av klær og tekstiler. Ellers dominerer varer som metaller, frukt og grønnsaker, møbler, reiseeffekter, tilbehør til bekledning, smykker, kaffe, te, krydder og fottøy importen fra India.

Formalisert samarbeid mellom Norge og India

Det siste tiåret har de tosidige kontaktene mellom India og Norge blitt styrket, og det økonomiske samarbeidet foreligger innenfor energisektoren, maritim sektor, handels- og tjenestesektoren, kultur og reiseliv. Både Norge og India er interessert i at det økonomiske samarbeidet utvikles ytterligere.

Under EFTAs ministermøte i Genève i desember 2006 besluttet EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Sveits og Norge) og India å lage en forstudie med tanke på en fremtidig handelsstudie.

Dette var første skritt mot forhandlinger om en handelsavtale. Erklæringen om å starte handelsforhandlinger ble lansert under World Economic Forum i Davos 26. januar 2008. Handelsavtalen som dermed er initiert kan øke mulighetene for norsk eksport ved at handelshindringer som toll senkes og avvikles. En handelsavtale innebærer også at India åpner sitt marked for norske tjenesteleverandører.

For norsk næringsliv representerer India et utfordrende og annerledes marked. Mange av de store norske selskapene er allerede etablert i India, og ønsket er at også mindre selskaper skal få lettere tilgang til markedet. Antallet bedriftsetableringer øker, og det fins nå mer enn 40 små til middels store norske selskaper som er engasjert i felles foretak i India, særlig innenfor IT.

Olje og gass, hydroenergi, aluminium, romfart, fiskerinæringen, miljø, dypvannsteknologi, bioteknologi, telekommunikasjonsutstyr og shipping er andre områder som har et stort potensial for bilateralt samarbeid.

Om artikkelen

Artikkelen omhandler handel med varer, og ikke handel med tjenester, for å få et lengre sammenligningsgrunnlag. Statistikk over tjenester har ikke vært utarbeidet så lenge. Det er særlig en økning av tjenester som forklarer mye av Indias økte økonomiske vekst, likevel kan statistikk over handel med varer også være en nyttig innfallsvinkel for å se noe av utviklingen over tid.

Utfordringer

Prognosene viser fortsatt vekst i India. Indias økonomi står likevel overfor mange utfordringer etter liberaliseringen med tegn til makroøkonomisk overoppheting med fare for økt inflasjon. For å motvirke dette har India strammet inn de monetære forhold. Indiske myndigheter satser mye på en bærekraftig økonomi, og på å redusere sårbarheten knyttet til høy offentlig gjeld og budsjettunderskudd. Det er også satt i verk en rekke tiltak for å bygge ut infrastruktur, utdanningsvesen, og helsevesen.

En annen bekymring er fattigdommen. Selv om andelen stadig går ned, lever 100 til 150 millioner mennesker fortsatt i fattigdom i India.

Hvis India håndterer de videre utfordringene i utvikling av infrastruktur, forbedring av krafttilførsel til industrien, samt forvaltning av sine enorme menneskelige ressurser ved sykdomsbekjempelse og utdannelse, vil grunnlaget for videre økonomisk vekst i neste tiår være til stede.
Fotnoter:

1 BNP nådde i 2007 opp i USD 1176 mrd. Kilde: Shrila Datta Kumar, Førstesekretær (HOC & Commercial) ved den indiske ambassaden i Oslo.
Kilde: http://indiabudget.nic.in/es2007-08/chapt2008/chap111.pdf

2 Landet ligger som femte største etter USA, Kina, Japan og Tyskland i kjøpekraftsparitet (PPP) i henhold til ICP (International Comparision Program) fra 2005).

3 Fra USD 5,5 milliarder til USD 16 milliarder.
Kilde: http://arsrapport.innovasjonnorge.no/2006/templates/Page.aspx?id=1097 ) og http://www.landsider.no/land/india/fakta/okonomi/okonomi.htm

4 Ved utgangen av 2007 hadde Statens pensjonsfond - Utland (fondet) investert ca. 0,18 prosent av aksjeporteføljen i IndiaLitteratur og kilder:

Rapporten Norway - India Business Opportunities 2007 Edition utgitt av Cap Gemini

Human Development Report 2005, UNDP.

Norske handelsinteresser i Kina, Japan, India og Russland Av Grünfeld. MENON Publikasjon nr. 1/2007).

India - en fremtidig økonomisk stormakt? Arild Engelsen Ruud fra NUPI’s Internasjonal Politikk [2-06]

Kontakt