10 år med solid vekst

Publisert:

Endret:

Norges porteføljeinvesteringer i utlandet var på 9 136 milliarder kroner ved utgangen av 2016. I løpet av de siste 10 årene har beholdningene økt fra 2 721 milliarder kroner.

2016 var et år preget av en moderat styrking av den norske kronen og noe vekst i de internasjonale finansmarkedene. Målt i norske kroner var verdiøkningen av porteføljeinvesteringene beskjeden.

Statens pensjonsfond utland preger utviklingen

Fra utgangen av 2006 til utgangen av 2016 har de totale beholdningene av norske porteføljeinvesteringer i utlandet vokst fra 2 721 til 9 136 milliarder kroner, en økning på 236¹ prosent. Offentlig forvaltning, dominert av Statens pensjonsfond utland, har i hele denne perioden vært den største enkeltsektoren. Ved utgangen av 2006 sto offentlig forvaltning for 70 prosent av de totale porteføljeinvesteringene. Ved utgangen av 2016 hadde denne andelen økt til 81 prosent. Dette forholdet er illustrert i figur 1.

Figur 1. Totale porteføljeinvesteringer, herav sektor offentlig forvaltning

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Porteføljeinvesteringer i alt 2721 2944 3663 3757 4283 4442 4996 6413 7904 9066 9136
Offentlig forvaltning 1915 2092 2773 2753 3175 3297 3811 5048 6341 7362 7427

En annen vesentlig endring ved porteføljeinvesteringene i utlandet de siste 10 årene er sammensetningen. Ved utgangen av 2006 var 60 prosent av de totale porteføljeinvesteringene plassert i obligasjoner og sertifikater, mens 40 prosent var plassert i aksjer og andeler. Ved utgangen av 2016 var dette forholdet snudd på hodet, med 60 prosent i aksjer og andeler og 40 prosent i obligasjoner og sertifikater. Her finner vi forklaringen i den endrede investeringsstrategien til Statens pensjonsfond utland. I 2007 ble strategien endret fra en aksjeandel på 40 til en aksjeandel på 60 prosent. Denne endringen kan vi se utfolde seg fra 2007 i figur 2.

Figur 2. Verdipapirallokering over tid

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aksjer og andeler 40.40 45.31 38.85 54.36 55.72 54.00 55.90 57.77 58.20 58.64 60.00
Obligasjoner og sertifikater 59.60 54.69 61.15 45.64 44.28 46.00 44.10 42.23 41.80 41.36 40.00

Hvilke land norske investorer velger å investere i har vært relativt stabilt. Det er landene med godt utviklede finansmarkeder som går igjen. Ved utgangen av 2016 sto investeringene i de ti største investeringslandene for 71 prosent av de totale porteføljeinvesteringene. Samtlige av disse ti landene var OECD-medlemsland. Beholdningene var størst i USA med 2 959 milliarder kroner. Videre på listen finner vi Storbritannia, Japan, Tyskland og Frankrike.

¹Rettet 28.06.2018