15580_not-searchable
/utdanning/statistikker/utinnv/aar
15580
Mange innvandrergrupper mer utdannet enn resten av folket
statistikk
2003-02-26T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utinnv, Innvandrernes utdanningsnivå, høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, landbakgrunnUtdanningsnivå, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
true

Innvandrernes utdanningsnivå1. oktober 2001

Statistikken publiseres nå som Befolkningens utdanningsnivå.

Innhold

Publisert:

Mange innvandrergrupper mer utdannet enn resten av folket

Andelen høyt utdannede er langt større blant filippinere, polakker, russere og indere enn blant gjennomsnittet i Norge. Innvandrere fra Somalia, Pakistan og Thailand kommer dårligst ut når det gjelder høyere utdanning, og mange ikke-vestlige kvinner har liten eller ingen utdanning i hele tatt.

Innvandrerbefolkningen 30-44 år etter høyeste fullførte utdanning og landbakgrunn, gruppert etter verdensregion. 2001. Prosent

Innvandrerbefolkningen 30-44 år med kort eller lang høyere utdanning, etter landbakgrunn. Utvalgte ikke-vestlige land og alle i Norge. 2001. Prosent

Innvandrerbefolkningen, slik Statistisk sentralbyrå definerer den, består av personer med to utenlandsfødte foreldre, det vil si personer som selv har innvandret til Norge, eller som er født i Norge og har to utenlandsfødte foreldre.

Innvandrere fra Asia og Afrika kommer dårligst ut, dersom en ser på utdanningsnivå i forhold til hvilken verdensdel de kommer fra. Utdanningsnivået varierer imidlertid mye i forhold til landbakgrunn. Innvandrere fra Filippinene, Polen, Russland, India, Kina og Iran i aldersgruppen 30-44 år har i gjennomsnitt høyere utdanning enn gjennomsnittet av alle i Norge i denne aldersgruppen. 42 prosent av innvandrere fra Filippinene har kort eller lang høyere utdanning. Tilsvarende tall for ikke-innvandrere er 30 prosent. Hele 23 prosent av innvandrere fra Russland har lang høyere utdanning, det vil si en høyere utdanning på minst 4 ½ år. Det er mer enn tre ganger så mange som befolkningen for øvrig i denne aldersgruppen, hvor 7 prosent har tilsvarende lang utdanning. Innvandrere fra Tyrkia, Somalia, Pakistan og Thailand kommer dårligst ut: Rundt 10 prosent har kort eller lang høyere utdanning, men det er mange vi mangler utdanningsopplysninger om 1 .


Forskjellene i utdanningsnivå blant innvandrere fra vestlige land er også store. Det er for eksempel bare 8 prosent blant førstegenerasjonsinnvandrere fra Sverige som har lang høyere utdanning, mens så mange som 27 prosent av de tyske førstegenerasjonsinnvandrere har det.

Innvandrerbefolkningen 30-44 år med ingen utdanning, grunnskole som høyeste fullførte utdanning, eller uoppgitt utdanningsnivå, etter landbakgrunn. Utvalgte ikke-vestlige land og alle i Norge. 2001. Prosent

Innvandrerbefolkningen 30-44 år med ingen utdanning eller grunnskole som høyeste fullførte utdanning, etter landbakgrunn og kjønn. Utvalgte land og alle i Norge. 2001. Prosent

En tredel av thailenderne, tyrkerne og pakistanerne har kun grunnskole

Ser vi på innvandrere i alderen 30-44 år er det særlig store andeler uten utdanning utover grunnskolen blant innvandrere fra Thailand, 40 prosent, Tyrkia, 36 prosent og Pakistan, 32 prosent. I disse gruppene har mer enn en av tre kun grunnskoleutdanning eller ingen utdanning i hele tatt. Blant innvandrere fra Russland, Polen, Chile, Etiopia og Iran er det derimot svært få som ikke har fullført noen utdanning, og heller ikke stor andel som bare har grunnskole, fra 4-8 prosent. Dette er lavere enn blant ikke-innvandrere. Når det gjelder innvandrere fra Chile er utdanningsnivået svært likt gjennomsnittet i Norge.

Mange ikke-vestlige kvinner deltar ikke i utdanningskappløpet

Blant ikke-innvandrerne er det flere kvinner enn menn med høyere utdanning. Og mens kvinner fra vestlige land i gjennomsnitt har høyere utdanning enn menn, er tendensen omvendt blant innvandrere fra ikke-vestlige land. Forskjellene i utdanningsnivå mellom kvinner og menn er størst blant innvandrere fra Asia og Afrika. Det er også store forskjeller ikke-vestlige kvinner imellom. Et eksempel ser en blant innvandrerkvinner fra Thailand og Filippinene. Andelen kvinner blant innvandrere fra disse landene er 94 og 86 prosent. 42 prosent av kvinnene fra Filippinene har høyere utdanning, mens bare 9,5 prosent av kvinnene fra Thailand har det. Mange av kvinnene fra Filippinene har sykepleierutdanning.

Innvandrerbefolkningen 16-24 år med ingen utdanning, eller grunnskole som høyeste fullførte utdanning, etter landbakgrunn og kjønn. Landbakgrunn fra utvalgte ikke-vestlige land. 2001. Prosent

Unge med innvandrerbakgrunn fortsetter på videregående

Når en sammenligner utdanningsopplysningene, må en ha i tankene at gjennomsnittsalderen blant personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre er lavere enn i de andre gruppene. Over 60 prosent av barna av to førstegenerasjonsinnvandrere er under 10 år, og bare 4 prosent er over 30 år. Likevel ser vi at andelen som har fullført grunnskoleutdanning og videregående utdanning ikke ligger så mye under det en finner for personer utenfor innvandrerbefolkningen: 89 mot 91 prosent. Ser vi på deltakelsen i videregående utdanning (16-18 år), er nivået omtrent på høyde med gjennomsnittsnivået for hele befolkningen ( http://www.ssb.no/emner/02/sa_innvand/sa50/kap3.pdf ). Barn født i Norge av førstegenerasjonsinnvandrere har også høyere deltakelse i høyere utdanning enn førstegenerasjonsinnvandrere.

1 Dessverre er det mange innvandrere vi mangler utdanningsopplysninger om. Det gjelder særlig de som har bodd kort tid i Norge. For informasjon om datakildene les "Om statistikken".

Tabeller: