15424_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/arkiv
15424
Foreldre dekker mindre av kostnadene
statistikk
2005-09-13T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false

Regnskap for private barnehager2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Foreldre dekker mindre av kostnadene

Foreldrene betalte 34 prosent av private barnehagers driftsutgifter i 2004, mot 42 prosent i 2003. Med dette fortsetter fjorårets utvikling der en mindre andel av barnehagenes driftsutgifter dekkes av foreldrebetaling.

Tilskudd fra staten utgjør barnehagenes største inntektskilde. Statstilskuddet dekker nå 61 prosent av driftsutgiftene, mens de kommunale tilskuddene dekker 10 prosent. Barnehagenes totale inntekter i 2004 utgjorde til sammen 109 prosent av bruttoutgiftene uten investeringer.

Tallene på landsbasis

Landstallene viser en generell økning i kostnad per time fra 2003 for alle tre aldersgrupper. Dette gjelder for både vanlige barnehager og familiebarnehager. Kostnadene per time for aldersgruppen 0-2 år i en vanlig barnehage var 57,55 kroner, mens tilsvarende sats for familiebarnehagene var 37,20 kroner. Kostnadene for 3-åringer var henholdsvis 43,16 og 27,90 per time, mens for aldersgruppen 4-6 år var kostnadene henholdsvis 28,77 og 18,60 kroner per time.

Kostnadene i Troms høyest

Tallene for 2004 viser at Troms har den høyeste kostnaden per time for aldersgruppen 0-2 år, med 63,21 kroner per time i de vanlige barnehagene. Med det drives ikke lenger barnehager med høyest kostnad per time i Rogaland, slik de har de foregående åtte år. I Rogaland var denne satsen 58,12 kroner i 2004 for aldersgruppen 0-2 år i vanlige barnehager. Troms har også de høyeste kostnadene for aldersgruppene 3 år og 4-6 år. Vest-Agder hadde i 2004 som i 2003 lavest timepris for alle tre aldersgrupper. Den er på 51,51 kroner for aldersgruppen 0-2 år. For familiebarnehagene var kostnadene høyest i Finnmark og lavest i Sør-Trøndelag, med henholdsvis 51,72 og 25,51 kroner per time for barn 0-2 år.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen omfatter private barnehager som har levert skjemaet "Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004" og som har vært i drift hele året. For 2003 var dette 1 768 vanlige barnehager, 709 familiebarnehager og 57 kombinerte familiebarnehager/vanlige barnehager, i alt 2 534 enheter.

Kommunene Råde, Frogn, Lillehammer, Nore og Uvdal, Tønsberg, Søgne, Stavanger, Randaberg, Orkdal, Flakstad, Nordreisa og Alta var i 2003 blant de 20 kommunene som var med på forsøksordningen med tildeling av øremerkede tilskudd som rammetilskudd. Barnehagene i disse kommunene fikk da ikke utbetalt statstilskudd til drift, men kommunen betalte tilskudd fra sin "ramme". Barnehagene i disse kommunene var derfor skilt ut fra fylkestallene. I 2004 ble rammeforsøksordningen avsluttet og barnehagene i disse kommunene er dermed inkludert i ovenstående fylkestall og vedlagte tabeller.

Tabeller: