15426_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/arkiv
15426
Foreldre betalte mindre
statistikk
2004-09-09T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false

Regnskap for private barnehager2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Foreldre betalte mindre

I 2003 dekket foreldrene 42 prosent av driftsutgiftene i private barnehager. Dette er en reduksjon fra 2002, da foreldrebetalingene dekket nærmere 48 prosent av de private barnehagenes driftsutgifter.

Dermed er det tilskudd fra staten som utgjør barnehagenes største inntektskilde. Statstilskuddet dekker nå halvparten av driftsutgiftene, mens de kommunale tilskuddene dekker 12 prosent. Barnehagenes totale inntekter i 2003 utgjorde til sammen 109 prosent av bruttoutgiftene uten investeringer.

Kostnadene fremdeles høyest i Rogaland

Tallene for 2003 viser at for åttende år på rad har Rogaland de høyeste kostnadene for aldersgruppen 0-2 år med 62,79 kroner per time i de vanlige barnehagene. Rogaland har også de høyeste kostnadene for aldersgruppene 3 år og 4-6 år. Vest-Agder hadde laveste kostnad for alle tre aldersgrupper, og den er på 49,83 kroner for aldersgruppen 0-2 år. For familiebarnehagene var kostnadene høyest i Møre og Romsdal og lavest i Sør-Trøndelag med henholdsvis 44,26 og 26,00 kroner per time for barn 0-2 år.

Tallene på landsbasis

Kostnadene per time for aldersgruppen 0-2 år i en vanlig barnehage var 55,39 kroner, mens tilsvarende sats for familiebarnehagene var 34,62 kroner. Kostnadene for 3-åringer var henholdsvis 41,54 og 25,96 per time, mens for aldersgruppen 4-6 år var kostnadene henholdsvis 27,70 og 17,31 kroner per time.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen omfatter private barnehager som har levert skjemaet "Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2003" og som har vært i drift hele året. For 2003 var dette 1 688 vanlige barnehager, 620 familiebarnehager og 47 kombinerte familiebarnehager/vanlige barnehager, i alt 2 355 enheter. Kommunene Råde, Frogn, Lillehammer, Nore og Uvdal, Tønsberg, Søgne, Stavanger, Randaberg, Orkdal, Flakstad, Nordreisa og Alta er blant de 20 kommunene som er med på forsøksordningen med tildeling av øremerkede tilskudd som rammetilskudd. Barnehagene i disse kommunene får ikke utbetalt statstilskudd til drift, men kommunen utbetaler tilskudd fra sin "ramme". Barnehagene i disse kommunene er derfor skilt ut fra fylkestallene gjengitt ovenfor og i tabellene. For de 128 barnehagene som representerer disse kommunene i undersøkelsen, utgjør foreldrebetalingen 37 prosent og tilskudd fra kommunen 57 prosent av brutto driftsutgifter.

Tabeller: