15428_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/arkiv
15428
Foreldrene betalte mest til private barnehager
statistikk
2004-01-27T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false

Regnskap for private barnehager2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Foreldrene betalte mest til private barnehager

Foreldrebetalingen utgjorde 48 prosent av inntektene til private barnehager i 2002 og dekket den største andelen av driftsutgiftene. Tilskuddet fra staten utgjorde 44 prosent, mens kommunene bidro med 12 prosent. Barnehagenes totale inntekter i 2002 utgjorde til sammen omtrent 109 prosent av bruttoutgiftene uten investeringer.

De private barnehagene i Finnmark fikk dekket hele 67 prosent av sine kostnader gjennom offentlige tilskudd. Disse barnehagene fikk mest offentlig støtte sett i forhold til barnehagenes kostnader. Barnehagene i Sør-Trøndelag hadde en dekningsgrad på omtrent 52 prosent gjennom offentlige tilskudd og fikk dekket den laveste andelen av kostnadene sine ved offentlig støtte.

Kostnadene er fremdeles høyest i Rogaland

Tallene for 2002 viser at for sjuende år på rad har Rogaland de høyeste kostnadene for aldersgruppen 0-2 år med 55,23 kroner per time i de ordinære barnehagene, mens Troms hadde de nest høyeste med 54,07 kroner per time i samme aldersgruppe. Oppland hadde laveste kostnad på 47,21 kroner, etterfulgt av Aust-Agder med 47,25 kroner. For familiebarnehagene var kostnadene høyest i Nord-Trøndelag og lavest i Buskerud med henholdsvis 44,86 kroner og 21,86 kroner per time for barn 0-2 år.

Gjennomsnittlig timepris for barnehageplass i ordinære private barnehager i aldersgruppen 0-2 år. Kroner

Tallene på landsbasis

Kostnadene per time for aldersgruppen 0-2 år i en vanlig barnehage var 51,14 kroner, mens tilsvarende sats for familiebarnehagene var 33,35 kroner. Kostnadene treåringer var henholdsvis 38,34 og 25,01 per time, mens for aldersgruppen 4-6 år var kostnadene henholdsvis 25,56 og 16,67 kroner per time.

2 369 barnehager er med i undersøkelsen

Regnskapsopplysningene fra ikke-kommunale barnehager for 2002 er samlet inn på nytt rapporteringsskjema. Tallene vil derfor ikke være direkte sammenlignbare med tall fra tidligere år. Undersøkelsen omfatter private barnehager som har levert skjemaet "Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2002" og som har vært i drift hele året. For 2002 var dette 1 686 vanlige barnehager, 637 familiebarnehager og 46 kombinerte familiebarnehager/vanlige barnehager, i alt 2 369 enheter.

Kommunene Råde, Frogn, Lillehammer, Nore og Uvdal, Tønsberg, Søgne, Stavanger, Randaberg, Orkdal, Flakstad, Nordreisa og Alta er blant de 20 kommunene som er med på forsøksordningen med tildeling av øremerkede tilskudd som rammetilskudd. Barnehagene i disse kommunene får ikke utbetalt statstilskudd til drift, men kommunen utbetaler tilskudd fra sin "ramme". Barnehagene i disse kommunene er derfor skilt ut fra fylkestallene gjengitt ovenfor og i tabellene. For de 126 barnehagene som representerer disse kommunene i undersøkelsen, utgjør foreldrebetalingen 47 prosent, tilskudd fra staten 0,3 prosent og tilskudd fra kommunen 56 prosent av brutto driftsutgifter.

Tabeller: