15430_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnregnp/arkiv
15430
Økte kostnader i private barnehager
statistikk
2002-11-04T10:00:00.000Z
Utdanning;Svalbard
no
barnregnp, Regnskap for private barnehager, offentlige tilskudd, foreldrebetaling,timepris, driftskostnader, inntekterUtdanning, Barnehager, Utdanning, Svalbard
false

Regnskap for private barnehager2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte kostnader i private barnehager

Fra 2000 til 2001 har de totale kostnadene for en plass i private vanlige barnehager økt med 6,5 prosent. For familiebarnehager har økningen vært på 8,6 prosent.

Kostnadene per time for aldersgruppen 0-2 år i en vanlig barnehage var dermed 49,46 kroner, mens tilsvarende sats for familiebarnehagene var 39,77 kroner. Kostnadene for 3-åringer var henholdsvis 37,10 og 29,83 per time, mens for aldersgruppen 4-6 år var kostnadene henholdsvis 24,73 og 19,89 kroner per time.

Kostnadene er fremdeles høyest i de vanlige barnehagene i Rogaland

Tallene for 2001 viser at for sjette år på rad har Rogaland de høyeste kostnadene for aldersgruppen 0-2 år med 53,26 kroner per time i de vanlige barnehagene. Vest-Agder hadde laveste kostnad på 43,87 kroner. For familiebarnehagene var kostnadene høyest i Hordaland og lavest i Sogn og Fjordane med henholdsvis 45,46 og 35,05 kroner per time for barn 0-2 år.

Foreldrebetalingen utgjør den største inntektskilden

Foreldrebetalingen har gått ned med 0,9 prosentpoeng, men er fremdeles den største inntektsposten. Foreldrebetalingen utgjorde 45,9 prosent av brutto driftsutgifter i 2001. Tilskuddet fra staten utgjorde 40,5 prosent, mens tilskuddet fra kommunene utgjorde 7,7 prosent. Barnehagenes totale inntekter i 2001 utgjorde til sammen 102 prosent av bruttoutgiftene uten investeringer.

Av de samlede bruttoutgiftene uten investeringer utgjorde 96,8 prosent driftsutgifter. Lønn og sosiale utgifter utgjorde 82,7 prosent av driftsutgiftene.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen omfatter private barnehager som har levert skjemaet "Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2001" og som har vært i drift hele året. For 2001 var dette 1 663 vanlige barnehager, 643 familiebarnehager og 31 kombinerte familiebarnehager/vanlige barnehager, i alt 2 337 enheter.

Kommunene Råde, Frogn, Lillehammer, Nore og Uvdal, Tønsberg, Søgne, Stavanger, Randaberg, Orkdal, Flakstad, Nordreisa og Alta er blant de 20 kommunene som er med på forsøksordningen med tildeling av øremerkede tilskudd som rammetilskudd. Barnehagene i disse kommunene får ikke utbetalt statstilskudd til drift, men kommunen utbetaler tilskudd fra sin "ramme". Barnehagene i disse kommunene er derfor skilt ut fra fylkestallene gjengitt ovenfor og i tabellene. For de 118 barnehagene som representerer disse kommunene i undersøkelsen, utgjør foreldrebetalingen 43,5 prosent, tilskudd fra staten 2,7 prosent og tilskudd fra kommunen 50 prosent av brutto driftsutgifter.

Tabeller: