Rapporter 2014/29

Voksnes basisferdigheter - resultater fra PIAAC

Norske resultater i ferdighetsundersøkelsen PIAAC ligger over det internasjonale gjennomsnittet i både lesing, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. Men tidligere undersøkelser kan tyde på at leseferdigheten har gått ned siden 1998.

Norske resultater i ferdighetsundersøkelsen PIAAC ligger over det internasjonale gjennomsnittet i både lesing, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. Men sammenligninger med tidligere undersøkelser kan tyde på at leseferdighetene i Norge har gått ned siden 1998.

Data viser at gjennomsnittsskåren for leseferdigheter i Norge har falt fra 294 oppnådde poeng i undersøkelsen IALS (gjennomført i 1998) til 278 poeng i PIAAC-undersøkelsen. Dette er en betydelig nedgang. Norge er imidlertid ikke alene om å ha en negativ utvikling i leseferdighet. Den samme trenden ser en også i Danmark og Sverige, mens det ikke har vært noen vesentlig endring i Finland. Enkelte land, som Polen og Østerrike, har hatt en positiv utvikling i den samme perioden.

Negativ utvikling blant de yngste

Det er særlig i den yngste aldersgruppen at den norske gjennomsnittsskåren i lesing er lavere enn i tidligere undersøkelser. De svakeste leserne i denne gruppen skårer vesentlig lavere i PIAAC enn de gjorde i IALS. For den tyvendedelen av deltagerne som hadde lavest skår, har gjennomsnittlig skår gått ned fra 237 poeng i 1998 til 199 poeng i 2012, noe som også innebærer et fall fra ferdighetsnivå 2 til ferdighetsnivå 1. I gruppen som er 55 år og eldre, er det derimot ingen forskjell i gjennomsnittlig skår mellom PIAAC og IALS.

15 prosent har svak tallforståelse

I PIAAC ligger om lag 12 prosent av norske voksne på nivå 1 eller lavere i leseferdighet og kan karakteriseres som svake lesere. På landsbasis tilsvarer dette omtrent 400 000 personer. I tallforståelse ligger rundt 15 prosent, eller 480 000 personer, på ferdighetsnivå 1 eller lavere. Mens de svakeste leserne omtrent er likt fordelt mellom kvinner og menn, er 56 prosent av dem som har svake ferdigheter i tallforståelse kvinner.

Store variasjoner mellom befolkningsgruppene

Dersom en sammenligner Norge med de andre landene som har deltatt i PIAAC, har norske voksne relativt høyt ferdighetsnivå på alle de tre områdene som dekkes av undersøkelsen. Norge er ett av fire deltakerland som har høyere ferdighetsnivå enn det internasjonale gjennomsnittet i både leseferdigheter, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. Ferdighetsnivået varierer imidlertid mye mellom grupper i befolkingen. Blant annet er ferdighetsnivået lavere blant de eldste, innvandrere, personer med lav utdanning og blant dem som hverken har arbeid eller tar utdanning.

Denne rapporten presenterer resultater fra den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC). PIAAC er en undersøkelse som er iverksatt av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Resultatene sammenlignes med IALS (International Adult Literacy Survey) fra 1998 og ALL (Adult Literacy and Life Skills Survey) fra 2003.

Rapporten er finansiert av Kunnskapsdepartementet og Arbeidsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Voksnes basisferdigheter - resultater fra PIAAC

Ansvarlige

Birgit Bjørkeng, Bengt Oscar Lagerstrøm

Serie og -nummer

Rapporter 2014/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet og Arbeidsdepartementet

Emne

Utdanningsnivå

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8988-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8987-3

ISSN

1892-7513

Antall sider

84

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.